onderzoek
po

Motiverende ouder bevordert zelfgestuurd leren met portfolio

Zowel het gebruik van portfolio’s als zelfgestuurd leren hebben positieve effecten op de ontwikkeling van leerlingen: meer zelfvertrouwen, betere zelfregulatie, hogere prestaties. Bovendien kunnen portfolio’s zelfgestuurd leren bevorderen. Welke invloed ouderbetrokkenheid daarop heeft, daar heeft onderzoek nog geen antwoord op. We weten wel dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft als deze de ontwikkeling van de kinderen direct stimuleert. Een motiverende rol van ouders kan het zelfgestuurd leren met portfolio’s dus bevorderen.

Als kinderen hun eigen leerproces sturen, wordt van hen verwacht dat ze dit actief doen en zelf op zoek gaan naar nieuwe kennis en vaardigheden. Daarbij kan de leeromgeving een stimulerende rol spelen, bijvoorbeeld door aanwezigheid van informatiebronnen en internet. Een stimulerende leeromgeving kan kinderen helpen om zelfgestuurd te gaan leren.

Er zijn aanwijzingen dat zelfgestuurd leren leidt tot een hogere leeropbrengst. Kinderen die zelfgestuurd leren, scoren hoger op gestandaardiseerde testen dan kinderen die op een traditionele manier onderwezen zijn. Zelfgestuurd leren door kinderen zorgt voor hogere prestaties, meer zelfvertrouwen en veranderingen in werkgedrag. Kinderen nemen onder andere meer verantwoordelijkheid, worden onafhankelijk en leren te plannen.

Portfolio’s

In een portfolio kiezen kinderen wat zij willen laten zien van hun schoolwerk, vaardigheden en interesses. Verschillende studies wijzen uit dat het werken met portfolio’s positieve effecten heeft op de leerlingen. Portfolio’s stimuleren kinderen te reflecteren op hun werk, volgende stappen te zetten in hun leerproces en zichzelf doelen te stellen.

Wanneer kinderen een portfolio gebruiken zorgt dat voor een gevoel van trots en een grotere intrinsieke motivatie, en kunnen ze zichzelf steeds beter evalueren. Doordat de kinderen zelf hun portfolio bijhouden, hebben ze meer controle over de toetsingsprocedure en zijn ze minder bang voor een beoordeling.

De laatste jaren is het e-portfolio, ofwel het digitale portfolio, in opkomst. Deze vergemakkelijkt het verzamelen en laten zien van schoolwerk, in vergelijking met de papieren versie. Uit een reviewstudie, in opdracht van NRO, blijkt dat het gebruik van e-portfolio’s zorgt voor verbetering van de schrijfvaardigheden van kinderen (inhoud van de tekst, spelling, grammatica, gebruik van interpunctie). Bovendien neemt de zelfregulatie van kinderen toe, ontwikkelen zij feedbackvaardigheden en groeien zij in hun zelfvertrouwen.

Invloed van ouderbetrokkenheid

Onderzoek dat specifiek gericht is op de invloed van ouderbetrokkenheid op het zelfgestuurde leerproces van kinderen met betrekking tot kindportfolio’s, hebben we niet aangetroffen. Wel is bekend dat wanneer ouders een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat bieden, dit het leerproces van kinderen bevordert.

Ouders kunnen hun kinderen dus ook motiveren bij het werken aan hun portfolio.

Meer weten?

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Anne Luc van der Vegt en Angela de Jong.


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.