onderzoek
po

Heeft het nakijken van schriften zin?

Nakijken kan zinvol zijn als daarmee feedback wordt gegeven op het leerproces van de leerling. De leerling moet deze feedback wel direct verwerken. Nakijken heeft ook zin als de leerkracht de informatie die hij daaruit verkrijgt, benut in zijn lessen en/of instructie. Als er alleen fouten worden aangestreept of gecorrigeerd, heeft nakijken geen of zelfs een negatief effect.

Als leraren schriften nakijken om feedback te geven aan leerlingen, kan dat effectief zijn. Daarbij is het wel van belang hoe zij feedback geven. Feedback geven door alleen een krul te zetten of fouten te corrigeren geeft geen informatie over de taak en is dus eigenlijk geen feedback. Deze vorm van nakijken is nutteloos voor het leren van leerlingen en kan zelfs een negatief effect hebben op de uitvoering van een volgende taak. Feedback is effectief als deze bijdraagt aan het leren van leerlingen. Bijvoorbeeld in de vorm van meer leeropbrengsten of meer inzicht in het eigen leerproces.

Feedback is het meest effectief wanneer deze de leerling antwoord geeft op drie vragen:

  • waar ga ik naartoe? (wat is het doel van deze taak)
  • hoe doe ik het? (informatie over de huidige leerprestaties en leerprocessen)
  • wat is de volgende stap? (individuele tips om het beoogde leerdoel te bereiken)

De focus van feedback moet liggen op veranderingen die de leerling moet doorlopen en niet op veranderingen in diens werk. Voor effectieve feedback is ook een goede vertrouwensrelatie is tussen de leerling en de leerkracht nodig.

Wanneer leraren proces-georienteerde feedback geven op het leerpróces kan deze dat leerproces en de leerbereidheid van leerlingen bevorderen, in tegenstelling tot becijferende en beoordelende feedback .

Er zijn zeven essentiële punten voor het geven van deze zogenoemde proces-georiënteerde feedback. Deze kunnen worden toegepast bij het schriftelijk nakijken.

  1. Feedback moet verwijzen naar een doel.
  2. Feedback moet tastbaar en transparant zijn.
  3. Feedback moet actiegericht zijn.
  4. Feedback moet gebruiksvriendelijk zijn.
  5. Feedback moet vlot en tijdig worden gegeven.
  6. Feedback moet voortdurend formatief zijn, dus inzicht geven in het leerproces van de leerling.
  7. Feedback moet consistent zijn; de normen zijn duidelijk en gelijk voor iedereen.

Proces-georiënteerde feedback heeft pas invloed op het leren van leerlingen wanneer zij iets doen met de ontvangen feedback. Omdat leerlingen dit niet vanzelf doen, is (alsnog) directe instructie nodig van de leraar. Daarbij is punt 5 van belang: snel nakijken en snel terugkoppelen bevordert de effectiviteit.

Samenvattend: effectieve feedback geeft de leerling inzicht in zijn taak en leerprocessen en voorziet de leerling van informatie over de taak die is uitgevoerd. Om nakijken van nut te laten zijn, moet proces-georiënteerde feedback worden gegeven. Aansluitend moet de leerkracht de leerling duidelijke instructies geven om de ontvangen feedback te verwerken.

Feedback ontvangen

Meestal wordt het nakijken van schoolwerk gezien als een manier om leerlingen feedback te geven op hun prestaties. Maar door na te kijken krijgen leraren ook feedback op hun eigen didactisch handelen. Volgens Hattie (2009) is dit zelfs de meest effectieve vorm van feedback. Uit het gemaakte werk blijkt wat de leerling al kan en waar nog gaten zitten in zijn/haar kennis of kunde. De leerkracht gebruikt deze feedback vervolgens in het onderwijs dat hij/zij aan de leerling geeft.

Door tijdens het nakijken fouten die leerlingen maken, bij te houden, zal de leraar patronen gaan herkennen in gemaakte fouten en kan hij meer en meer gerichte instructie gaan geven. Een ander zinvol aspect van deze vorm van feedback is dat leraren inzicht krijgen in fouten die het merendeel van de leerlingen maakt en individuele fouten. Op die manier kan gekozen worden voor klassikale of individuele feedback .

Meer weten?

Lees het volledige rapport opgesteld als antwoord op deze vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.

Vrij toegankelijke artikelen rond effectieve feedback:

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Marit Kruiskamp – van Buuren (vraagbeantwoording) en Anne-Luc van der Vegt (kennismakelaar).

Deze vraag is overgenomen van de Kennisrotonde, het online loket voor de beantwoording van actuele kennisvragen uit en over het onderwijs.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Toetsen & beoordelenGea de Weerd | 3 maart 2019

Dit leek me een zeer belangrijke zin uit dit artikel: De focus van feedback moet liggen op veranderingen die de leerling moet doorlopen en niet op veranderingen in diens werk.
Weet iemand waar ik concrete voorbeelden van dit soort feedback kan vinden?

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.