onderzoek
vo

Digitaal leren voor passend onderwijs

Tijdens de lessen wiskunde/rekenen werd op het Merletcollege gewerkt met vormen van digitaal leren. Het viel op dat deze vorm van onderwijs vaak goed aan leek te sluiten bij leerlingen met aandachts- en leerproblemen. Onder andere leerlingen met een autistische stoornis leken in de digitale leeromgeving beter te presteren dan in traditioneel georganiseerde onderwijsvormen. Om die reden werd op het Merletcollege een onderzoek gestart naar de vragen:
  • In welke mate is deelname van een zorgleerling aan een digitaal leerproces geschikt om succesvolle leerresultaten in hun primaire leerproces te kunnen behalen?
  • Aan welke indicatoren moet een digitale leeromgeving voor zorgleerlingen voldoen om een succesvol leerresultaat te realiseren?

Dat betekent voor de praktijk

In het onderzoek op het Merletcollege (Greef, 2012) doorliepen zowel zorgleerlingen als reguliere leerlingen de module “Meten en Meetkunde” van het programma “Rekenblokken”. Onderzocht werd in hoeverre de kennis, motivatie, studiehouding en zelfregulering van zowel zorgleerlingen als reguliere leerlingen tijdens dit proces zijn veranderd.

Vrijwel alle leerlingen uit beide groepen hebben na afloop van het digitaal leren een hoger testresultaat behaalt dan vooraf. De kennis van beide groepen leerlingen is dus toegenomen.

Daarnaast heeft ongeveer 40% van zowel een groep met reguliere leerlingen als de groep met zorgleerlingen een betere studiehouding (concentratie) en zelfregulering (planning) gekregen gedurende het proces van digitaal leren. Bij ruim 40% van de reguliere leerlingen is ook de motivatie gestegen, tegenover 50% van de zorgleerlingen.

Worden de zorgleerlingen onderling vergeleken, dan blijkt dat bijna 66% van de leerlingen met dyslexie en 59% van de leerlingen die meer tijd nodig hebben na afloop beter gemotiveerd zijn, ten opzichte van slechts 44% van de leerlingen met een LWOO-indicatie. Echter, hoge percentages van de LWOO-leerlingen hebben een betere concentratie gekregen (42%) en zijn beter gaan plannen (50%).

Digitaal leren lijkt voor zorgleerlingen dus een passende vorm van passend onderwijs te kunnen zijn. Om dit voor elkaar te krijgen moet wel aan een aantal belangrijke criteria voldaan worden.

Handreikingen

Het Merletcollege deed onderzoek naar de effectiviteit van digitaal leren (bij wiskunde en rekenen) voor zorgleerlingen (Greef, 2012). Op basis hiervan kunnen de volgende indicatoren voor een succesvolle digitale leeromgeving geformuleerd worden:

  • Gebruik van kwalitatief hoogwaardig en goed hanteerbaar digitaal en online leermateriaal, dat rekening houdt met verschillende leerstijlen en een optimaal gebruikersgemak heeft.
  • Een constructief leerklimaat met begeleiding bestaande uit een compleet, online, elektronisch leerplatform, waarbij alle aspecten van het opleidingsproces (van gebruikersregistratie tot opdrachtinhoud, controle van leerling activiteiten, opslag van de resultaten en de uiteindelijke presentatie van verslagen) efficiënt gebruikt en verwerkt worden. En een individueel leerprogramma en leerlingvolgsysteem voor elke leerling, waarbij kennisoverdracht grotendeels door het leerprogramma wordt gerealiseerd en aansluit bij de leerroute van de individuele leerling.
  • Expliciete verwachtingen ten aanzien van een beter resultaat.
  • De mogelijkheid tot zelfsturing, waardoor leerlingen zelf een tempo en wijze van leren bepalen.
  • Aandacht voor transfer. Leerlingen krijgen meer mogelijkheden om dat wat zij in de klas leren in de buitenwereld toe te passen.
  • Flexibel gebruik van materiaal. De leerling moet zowel thuis achter zijn PC als met ondersteuning van een begeleider kunnen leren.
  • Een docent (eventueel samen met een onderwijsondersteuner) die de balancerende rol tussen expert en mentor inneemt.
Beschrijving
In dit onderzoekrapport worden de resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van digitaal leren voor zorgleerlingen onderzocht.
Auteur(s)
Greef, M. de
Jaar
2012


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.