praktijk
po
vo

Doorlopende leerlijnen

Een leerlijn is eigenlijk niets anders dan de volgorde waarin leerstof is verdeeld over alle leerjaren. Het is belangrijk dat de leerling in zijn leerproces zo min mogelijk overlap, breuken of gaten ervaart. Van een doorgaande leerlijn wordt gesproken als de leerstof en het onderwijsresultaat van verschillende schooltypen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs) naadloos op elkaar aansluiten.

De laatste jaren is er veel aandacht voor de overgang van leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Bij die overstap spelen de basisvaardigheden van taal en rekenen een grote rol. Taalvaardige leerlingen zijn in staat om (vak)kennis op te doen door te lezen, luisteren, spreken en schrijven. Ook de beheersing van rekenvaardigheden is belangrijk voor een succesvolle schoolloopbaan en een goede maatschappelijke redzaamheid.

Het vormgeven van een doorlopende leerlijn taal en rekenen, zoals vastgelegd in de referentieniveaus taal en rekenen, zorgt ervoor dat de vaardigheden van leerlingen worden verbeterd en dat de overgang tussen de verschillende onderwijssectoren soepel verloopt.

Links

Verplichte eindtoets basisonderwijs
De resultaten van de eindtoets worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen maar soms zijn de hoge resultaten maar schijn.


Passende overgang
Een verkenning naar de stand van zaken rond de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs.


Onderzoek naar de advisering voor het VO
Onderzoek naar de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Er wordt ingegaan op de vraag of er sprake is van correcte advisering, ofwel of leerlingen een advies krijgen dat aansluit bij hun capaciteiten zoals gemeten via toetsen.


De overgang van groep 2 naar groep 3
Het primair onderwijs zou volgens de Wet op het Primair Onderwijs (1998)?zodanig ingericht moeten worden dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Toch zijn er problemen als het gaat om de overgang van groep 2 naar 3. Er lijkt weinig continuïteit te worden geboden.


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.