onderzoek
po
vo
mbo

Doorgaande lijnen school en omgeving

De school heeft verbindingen nodig met buitenschoolse contexten, vanwege haar hoofdtaak om de jeugd voor maatschappelijke participatie toe te rusten. Het gaat om verbindingen met ontplooiingsterreinen buiten school (programma, gebouw en tijd), en met de pedagogische en educatieve partners die daar te vinden zijn. Dit roept de vraag op, hoe en in hoeverre de school ‘doorgaande lijnen’ kan opbouwen met een diversiteit aan partners en in diverse buitenschoolse gebieden.

Doorgaande lijnen staat voor veel: de ontwikkelingsgang, in de opbouw van leren en participeren door de jaren heen, en op de schaal van bijvoorbeeld een dag of week; een duurzame taakverdeling in wie wat doet, tot en met eventueel gezamenlijk uit te voeren of te ontwikkelen activiteiten; een programmering in tijd en plaats die geschikt is voor zowel de leerlingen als de docenten en de buitenschoolse medewerkers.

Het ontwikkelen van een gezamenlijke pedagogische visie, van school en partners samen, wordt vaak als voorwaarde gesteld om doorgaande lijnen voor binnen- en buitenschools leren te kunnen ontwikkelen.

Het ontwikkelen van zo’n gezamenlijke visie, en daarop gebaseerde doorgaande lijnen, wordt gecompliceerd door de veelheid aan (potentiële) partners; naast de ouders zijn dat er nog vele andere.

De vraag omtrent de inrichting van ‘doorgaande lijnen’ wordt hieronder behandeld in een aantal onderdelen:

Bij Partnerschappen wordt ingegaan op de veelheid aan partners, en de oplossingen die gezocht worden om tot duurzame inhoudelijke samenwerking te komen.

Gezamenlijke pedagogische visie behandelt de verhouding tussen het belang van gezamenlijke pedagogische visieontwikkeling enerzijds, en verschillen c.q. afgrenzingen tussen binnen- en buitenschoolse contexten anderzijds.

Relatie binnen- en buitenschools leren verzamelt inzichten, onderzoek en handreikingen omtrent het belang van deze verbinding in het algemeen, met het oog op de ontwikkeling van jeugd. Specifieke verbindingen van binnen- en buitenschools leren zijn te vinden onder Sociale binding en participatie; in Binnen- en buitenschools leren verbinden gaat het om organisatievormen hiervoor en de inrichting van maatschappelijke stages in het VO.

Thema

Leermiddelen

Onderwerpen

Leeromgeving


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.