onderzoek
vo

Differentiatie leerstijl jongens/meisjes

De laatste jaren zien we dat het percentage jongens onder vroegtijdig schoolverlaters en zittenblijvers groter is dan het percentage meisjes. Openbare Regionale Scholengemeenschap Lek en Linge wilde hierop inspelen door het onderwijs aan te passen aan een jongens- en meisjesachtige leerstijl.

  • Embedcode

Jongens hebben over het algemeen een jongensachtige leerstijl waar meisjes een meisjesachtige leerstijl hebben. Andersom is echter ook mogelijk. Vanuit de SLOA-regeling van de VO-raad heeft de school de verschillen tussen deze twee leerstijlen onderzocht. Daarnaast richtte het project zich op de inbedding van gedifferentieerd onderwijs. De school wil op basis van een evidence based ontwikkelingstraject het vroegtijdig afstromen van leerlingen tegengaan.

Dat betekent voor de praktijk

Om onderprestatie tegen te gaan heeft O.R.S. Lek en Linge onderzoek gedaan naar jongens- en meisjesachtige leerstijlen. Kansrijke leerlingen die niet op het hoogste niveau in hun klas presteren, werden in een uitstelkeuzeklas geplaatst. Met behulp van vragenlijsten voor deze leerlingen en docenten is gekeken naar de verschillende leerstijlen, de behoeften van leerlingen en de perceptie en het handelen van docenten.

Verschil tussen didactiek en behoeften

Aan de hand van vragenlijsten is onderzocht welke behoeften leerlingen met een gemiddelde-, jongens- en meisjesachtige leerstijl hebben. Leerlingen met een gemiddelde leerstijl hebben voorkeuren die aansluiten op beide leerstijlen. De uitkomsten zijn vergeleken met het beeld dat docenten hebben van de behoeften van leerlingen. Gebleken is dat het beeld van docenten vaak niet strookt met de daadwerkelijke behoeften van leerlingen, en dat hun didactiek niet goed aansluit op de verschillende leerstijlen van de leerlingen. Docenten denken bijvoorbeeld dat leerlingen het meeste leren via een gestructureerde stap-voor-stap aanpak. Dit geldt wel voor leerlingen met een meisjesachtige en een gemiddelde leerstijl, maar leerlingen met een jongensachtige leerstijl geven aan meer te leren wanneer ze meteen zelf aan de slag kunnen gaan. Zij geven dan ook aan liever alleen te werken, terwijl leerlingen met een meisjesachtige leerstijl liever samenwerken. Het feit dat er weinig wordt ingespeeld op de verschillende leerstijlen, kan dus een oorzaak zijn voor lagere prestaties en voor zittenblijven of voortijdig schoolverlaten.

Relatie leerstijl en resultaten

Hoewel er nog geen volledig zicht is op de relatie tussen de leerstijl en prestaties, zijn er wel duidelijke indicaties voor de correlatie leerstijl en de prestaties op de taal- en exacte vakken. Drie jaar lang heeft de VU op het O.R.S. Lek en Linge een grootschalig onderzoek gedaan naar leerstijlen van de leerlingen en de sociale en domeinoverstijgende schoolse vaardigheden (planning, motivatie, organisatie). Uit dit onderzoek bleek dat leerlingen met een jongensachtige leerstijl hoger scoren op de exacte vakken, waar leerlingen met een meisjesachtige leerstijl beter scoren op de taalvakken. Leerlingen met een hoge score op executief functioneren (aandacht, zelfcontrole, zelf-monitoring, planning en initiatief) halen hogere cijfers. Gezien het feit dat leerlingen met een meisjesachtige leerstijl hoger scoren op executief functioneren en ook hogere cijfers halen kunnen we hier dus wel een relatie vinden.

Voor een volledige uitwerking van de resultaten zie de eindrapportage.

Handreikingen

Openbare regionale scholengemeenschap (ORS) Lek en Linge heeft voor het onderzoek verschillende meetinstrumenten gebruikt. Een groot deel van deze instrumenten komt voort uit eerder onderzoek en is gevalideerd (zie pagina 17-18 van de onderzoeksrapportage).

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Differentiatie

Beschrijving
Journal of Child Psychology and Psychiatry,38(7), 813-822
Auteur(s)
Baron-Cohen, S., Jolliffe, T., Mortimore, C., & Robertson, M.
Jaar
1997

Beschrijving
Journal of autism and developmental disorders, 34(2), 163-175
Auteur(s)
Baron-Cohen, S., & Wheelwright, S.
Jaar
2004

Beschrijving
Games and economic behavior, 10(1), 122-142
Auteur(s)
Berg, J., Dickhaut, J., & McCabe, K.
Jaar
1995

Beschrijving
Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 34(2), 160-171
Auteur(s)
Van der Elst, W., Ouwehand, C., van der Werf, G., Kuyper, H., Lee, N., & Jolles, J.
Jaar
2012

Beschrijving
Journal of Personality and Social Psychology, 73(4), 733-746
Auteur(s)
Van Lange, P. A., Otten, W., De Bruin, E. M., & Joireman, J. A.
Jaar
1997

Beschrijving
New York: Random House
Auteur(s)
Dweck, C. S.
Jaar
2006

Beschrijving
Dit is het onderzoeksrapport van het SLOA onderzoek naar de jongens- en meisjesachtige leerstijl van Openbare Regionale Scholengemeenschap Lek en Linge.
Auteur(s)
ORS Lek en Linge
Jaar
2013

Beschrijving
Artikel in VO-Magazine, pp. 18-20
Auteur(s)
Nijboer, M.
Jaar
2013

Auteur(s)
Pietersen, R.
Jaar
2013M. Van Dijke | 14 april 2017

Een heel slecht onderbouwde methode, een heel slecht onderzoek

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.