Differentiatie leerstijl jongens/meisjes

KNOW | bijgewerkt op 30 januari 2014

De laatste jaren zien we dat het percentage jongens onder vroegtijdig schoolverlaters en zittenblijvers groter is dan het percentage meisjes. Openbare Regionale Scholengemeenschap Lek en Linge wilde hierop inspelen door het onderwijs aan te passen aan een jongens- en meisjesachtige leerstijl.

Jongens hebben over het algemeen een jongensachtige leerstijl waar meisjes een meisjesachtige leerstijl hebben. Andersom is echter ook mogelijk. Vanuit de SLOA-regeling van de VO-raad heeft de school de verschillen tussen deze twee leerstijlen onderzocht. Daarnaast richtte het project zich op de inbedding van gedifferentieerd onderwijs. De school wil op basis van een evidence based ontwikkelingstraject het vroegtijdig afstromen van leerlingen tegengaan.

Dat betekent voor de praktijk

Om onderprestatie tegen te gaan heeft O.R.S. Lek en Linge onderzoek gedaan naar jongens- en meisjesachtige leerstijlen. Kansrijke leerlingen die niet op het hoogste niveau in hun klas presteren, werden in een uitstelkeuzeklas geplaatst. Met behulp van vragenlijsten voor deze leerlingen en docenten is gekeken naar de verschillende leerstijlen, de behoeften van leerlingen en de perceptie en het handelen van docenten.

Verschil tussen didactiek en behoeften
Aan de hand van vragenlijsten is onderzocht welke behoeften leerlingen met een gemiddelde-, jongens- en meisjesachtige leerstijl hebben. Leerlingen met een gemiddelde leerstijl hebben voorkeuren die aansluiten op beide leerstijlen. De uitkomsten zijn vergeleken met het beeld dat docenten hebben van de behoeften van leerlingen. Gebleken is dat het beeld van docenten vaak niet strookt met de daadwerkelijke behoeften van leerlingen, en dat hun didactiek niet goed aansluit op de verschillende leerstijlen van de leerlingen. Docenten denken bijvoorbeeld dat leerlingen het meeste leren via een gestructureerde stap-voor-stap aanpak. Dit geldt wel voor leerlingen met een meisjesachtige en een gemiddelde leerstijl, maar leerlingen met een jongensachtige leerstijl geven aan meer te leren wanneer ze meteen zelf aan de slag kunnen gaan. Zij geven dan ook aan liever alleen te werken, terwijl leerlingen met een meisjesachtige leerstijl liever samenwerken. Het feit dat er weinig wordt ingespeeld op de verschillende leerstijlen, kan dus een oorzaak zijn voor lagere prestaties en voor zittenblijven of voortijdig schoolverlaten.

Relatie leerstijl en resultaten
Hoewel er nog geen volledig zicht is op de relatie tussen de leerstijl en prestaties, zijn er wel duidelijke indicaties voor de correlatie leerstijl en de prestaties op de taal- en exacte vakken. Drie jaar lang heeft de VU op het O.R.S. Lek en Linge een grootschalig onderzoek gedaan naar leerstijlen van de leerlingen en de sociale en domeinoverstijgende schoolse vaardigheden (planning, motivatie, organisatie). Uit dit onderzoek bleek dat leerlingen met een jongensachtige leerstijl hoger scoren op de exacte vakken, waar leerlingen met een meisjesachtige leerstijl beter scoren op de taalvakken. Leerlingen met een hoge score op executief functioneren (aandacht, zelfcontrole, zelf-monitoring, planning en initiatief) halen hogere cijfers. Gezien het feit dat leerlingen met een meisjesachtige leerstijl hoger scoren op executief functioneren en ook hogere cijfers halen kunnen we hier dus wel een relatie vinden.

Voor een volledige uitwerking van de resultaten zie de eindrapportage.

Handreikingen

Openbare regionale scholengemeenschap (ORS) Lek en Linge heeft voor het onderzoek verschillende meetinstrumenten gebruikt. Een groot deel van deze instrumenten komt voort uit eerder onderzoek en is gevalideerd (zie pagina 17-18 van de onderzoeksrapportage).

referenties

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.