onderzoek
mbo

Hoe positieve feedback de motivatie en het leren kan bevorderen

Feedback kan het lesgeven, maar vooral het leren en de leerresultaten van studenten verbeteren. Feedback op de kwaliteit van het werk en het leerproces of de leerstrategie zijn het nuttigst. Positieve feedback, gericht op het werk en de leerstrategie, bevordert de (intrinsieke) motivatie en het leren.

een techniekleraar geeft feedback aan een studente

Feedback wordt gedefinieerd als informatie die studenten helpt het gat te overbruggen tussen wat ze al kunnen of weten en wat ze moeten bereiken (leerdoelen). Studenten krijgen informatie over hoe ze het doen en waar ze staan in verhouding tot de leerdoelen. Feedback werkt daarom alleen als er eerder duidelijke instructies zijn gegeven en als er duidelijke leerdoelen zijn gesteld.

Brookhart (2008) beschrijft de impact van feedback als een dubbele impact. Aan de ene kant geeft feedback informatie aan studenten (cognitieve impact) over wat ze doen en in hoeverre ze het leerdoel al hebben bereikt. Aan de andere kant kan feedback een gevoel van controle over het leren helpen ontwikkelen (motivatie impact) en ervoor zorgen dat de student zich zelf verantwoordelijk gaat voelen voor zijn/haar leren. Het gevoel van controle is vergelijkbaar met het gevoel van competentie dat bijdraagt aan intrinsieke motivatie.

Hoe effectief de gegeven feedback is, hangt wel af van verschillende factoren, zoals het feedbackniveau, de timing en de inhoud. Die inhoud is belangrijk. Als studenten negatieve feedback ontvangen zonder informatie over waarom ze het fout hebben gedaan, resulteert dat niet in positieve effecten op leerresultaten in de toekomst.

Welke vormen van feedback zijn er?

Feedback blijkt alleen effectief als het op een specifieke manier wordt gegeven. Hattie & Timperley (2007) hebben een feedback-model bedacht waarin telkens drie feedback-vragen worden gesteld op vier verschillende feedback-niveaus. De vragen zijn simpel:

 1. waar ga ik heen? (wat zijn de doelen?)
 2. hoe ga ik? (welke vorderingen heb ik al gemaakt om het doel te bereiken?)
 3. wat is mijn volgende stap? (welke vorderingen moet ik nog maken om het doel te bereiken?)

De vier feedback-niveaus:

 1. feedback op een taak of product. Deze feedback gaat over een specifieke taak en vooral of de taak correct of incorrect is uitgevoerd.
 2. feedback op het leerproces. Dit zijn bijvoorbeeld aanwijzingen hoe studenten kunnen zoeken naar een nieuwe oplossingsstrategie.
 3. feedback op zelfregulatie. Dit gaat over het zelfsturend leervermogen van een student: hoe effectief voert de student een bepaalde taak uit?
 4. feedback op persoonlijk niveau. Deze feedback op de student zelf heeft nog nauwelijks iets te maken met het werk en is daarom het minst effectief.

De student heeft het meest aan feedback op het leerproces en feedback op zelfsturing (niveau 2 en 3).

Wat is goede feedback?

Nicol & Macfarlan-Dick (2006) halen zeven principes voor goede feedback uit de onderzoeksliteratuur. Deze zeven principes vatten al het bovenstaande samen in een beknopte lijst. Goede feedback:

 1. verduidelijkt wat een goede prestatie is (doelen & criteria)
 2. maakt de ontwikkeling van zelfreflectie en zelfsturing in leren mogelijk
 3. geeft de studenten informatie over hun leren
 4. stimuleert de dialoog tussen leraar en student over leren
 5. stimuleert positieve motivatie en zelfvertrouwen
 6. zorgt ervoor dat studenten het verschil tussen huidige prestatie en gewenste prestatie kunnen overbruggen
 7. geeft leraren informatie die hen kan helpen hun lesgeven te vormen of aan te passen

Brookhart (2008) geeft in haar boek allerlei praktische tips voor leraren over hoe ze feedback kunnen geven (zie hoofdstukken 2, 3 en 4) en tips hoe ze dit aan kunnen pakken.

Meer weten over feedback en motivatie?

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Tinka van der Kooij.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Toetsen & beoordelen


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.