Motivatie van leerlingen

KNOW | bijgewerkt op 03 december 2013

De laatste jaren is er een sterke verschuiving opgetreden in de onderwijspsychologische theorievorming rond motivationele processen bij het leren. Deze verschuiving wordt wel genoemd de verschuiving van extrinsieke naar intrinsieke motivatietheorieën. Zo is het behaviorisme een sterk extrinsieke motivatietheorie. Een leerling doet iets (niet) omdat ik hem of haar daarvoor beloon of straf.

In de onderwijspsychologie is deze motivatietheorie in sterke mate verdrongen door intrinsieke motivatietheorieën zoals de Self-Determination Theory van de Amerikaanse onderzoekers Ryan en Deci. Deze theorie gaat er vanuit dat leerlingen van nature gemotiveerd zijn om te leren. Ze leren dan intrinsiek gemotiveerd, wat wil zeggen dat ze leren omdat ze iets interessant vinden. Uit veel onderzoek weten we inmiddels dat intrinsiek gemotiveerd leren leidt tot betere prestaties en vooral tot diepere verwerking.

In veel gevallen in het onderwijs echter, en soms ook onvermijdelijk, is er sprake van extrinsieke motivatie. Leerlingen leren uit angst voor een onvoldoende. Uit onderzoek weten we dat dergelijk leren vaak oppervlakkiger is en bijvoorbeeld een hogere kans geeft op drop out of een lager gevoel van welbevinden. Het is het leren dat bekend is komen te staan onder de naam ‘zesjes cultuur’. Wanneer het enige doel is om de vereiste tentamens, proefwerken, studiepunten te halen krijgen leerlingen of studenten een passieve houding ‘vertel mij maar wat ik moet doen’.

Self-Determination Theory geeft aan dat een dergelijke extrinsieke houding ontstaat wanneer leerlingen het gevoel hebben weinig autonomie te hebben, dus zich sterk verplicht voelen tot iets. Ook een laag gevoel van competentie leidt tot een extrinsieke houding. Dit ontstaat wanneer leerlingen het gevoel hebben dat het zinloos is wat ze leren, niet van belang of dat ze er slecht in zijn. Tot slot schuift deze theorie de factor sociale verbondenheid naar voren , wat betekent dat leerlingen intrinsieke motivatie verliezen als ze het gevoel hebben niet gewaardeerd te worden door medeleerlingen of leraren. Inmiddels is voor deze theorie een grote hoeveelheid empirisch bewijs verzameld, en is ze de belangrijkste motivatietheorie in de onderwijspsychologie geworden.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.