Vormgeven Tweede Fase VO

KNOW | bijgewerkt op 02 mei 2013

OSG Piter Jelles !mpulse is een nieuwe school, gestart in het schooljaar 2005-2006, die is opgezet is als innovatieve leer- en leefgemeenschap. Voor iedere periode maken leerlingen hun eigen individuele leerplan. Het onderwijs vindt gedeeltelijk plaats in vaklessen, maar vooral ook in ‘settings’. Dit zijn projecten die vanuit de belevingswereld van de leerlingen starten en waarbinnen ze zowel vakspecifieke als algemene competenties ontwikkelen. De school nam deel aan Expeditie durven, delen, doen en richtte zich daarbij op de ontwikkeling van de Tweede Fase. De volgende doelen stonden centraal.

Leerlingen:

  • leren van elkaar en van de samenleving.
  • regisseren hun eigen leerproces, stellen eigen doelen en werken aan de realisatie daarvan.
  • ontwikkelen zich in competenties die relevant zijn voor leren en werken in de moderne samenleving.

 

Dat betekent voor de praktijk

Op !mpuls werd voor de Tweede Fase het zogenaamde ABCD-model ontwikkeld, bestaande uit vier soorten onderwijsactiviteiten, waarbij leerlingen een toenemende mate van vrijheid hebben (Oomens, 2011):

A. Verplicht algemeen deel (vakgericht)
Dit zijn vakkenclusters die klassikaal worden aangeboden, in vaste groepen endie voor alle leerlingen verplicht zijn.

B. Profielen: natuur- of maatschappijstroom (thematisch modulair)
Dit onderwijs wordt vormgegeven aan de hand van thematische modulen. In eenthema worden meerdere vakken gecombineerd.

C. Profielwerkstuk
Het betreft een uitgebreid profielwerkstuk, ook wel de meesterproef genoemd.

D. Verbindende schoolcommunity’s
Voorbeelden van community’s zijn: schoolkrant, rechtbank, leerlingenraad enonderhoud en milieu.

In de praktijk bleek er een spanningsveld te zijn tussen de !mpulse-idealen en de exameneisen. Uiteindelijk bestond het onderwijsaanbod voor bovenbouwleerlingen nog hoofdzakelijk uit vaklessen. De ontwikkelde modules bleken bovendien niet zo vakoverstijgend en thematisch als de bedoeling was. Daarnaast bleken er tussen onderwijsactiviteiten grote verschillen te zijn wat betreft de keuzevrijheid van leerlingen, de mate van buitenschools leren, de manier van lesgeven en de gebruikte onderwijsleermiddelen.

Desalniettemin gaven zowel leerlingen als docenten in interviews unaniem aan dat leerlingen op !mpulse andere dingen leren dan op andere scholen (Oomens, Aarsen & van der Linden, 2010). Volgens hen is er veel aandacht voor leren van elkaar en van de samenleving. Ook worden leerlingen gestimuleerd zelfstandig te werken en krijgen zij veel vrijheid. Het regisseren van het eigen leerproces komt nog niet voldoende uit de verf. Wel krijgen leerlingen veel ruimte om te ontdekken waar ze goed in zijn en ontwikkelen zijn een breed scala aan algemene vaardigheden (zoals samenwerken, communiceren en reflecteren) en een sociale en respectvolle attitude.

Echter, er werd ook steeds benoemd dat de onderbouw hierin een belangrijkere rol speelt dan de Tweede Fase. Examens werpen hun schaduw vooruit en dat betekent dat een school een soms moeilijk evenwicht moet vinden tussen de eigen pedagogische en onderwijskundige doelen en de opdracht te zorgen dat leerlingen hun diploma halen.

referenties

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.