onderzoek
vo

Vormgeven Tweede Fase VO

OSG Piter Jelles !mpulse is een jonge school, gestart in het schooljaar 2005-2006. De school is opgezet is als innovatieve leer- en leefgemeenschap. Voor iedere periode maken leerlingen hun eigen individuele leerplan. Het onderwijs vindt gedeeltelijk plaats in vaklessen, maar vooral ook in ‘settings’. Dit zijn projecten die vanuit de belevingswereld van de leerlingen starten en waarbinnen ze zowel vakspecifieke als algemene competenties ontwikkelen.

De school nam deel aan Expeditie durven, delen, doen en richtte zich daarbij op de ontwikkeling van de Tweede Fase. De volgende doelen stonden centraal.

Leerlingen:

  • leren van elkaar en van de samenleving.
  • regisseren hun eigen leerproces, stellen eigen doelen en werken aan de realisatie daarvan.
  • ontwikkelen zich in competenties die relevant zijn voor leren en werken in de moderne samenleving.

ABCD-model voor onderwijs in de Tweede Fase

Op OSG Piter Jelles !mpuls werd voor de Tweede Fase het zogenaamde ABCD-model ontwikkeld, bestaande uit vier soorten onderwijsactiviteiten, waarbij leerlingen een toenemende mate van vrijheid hebben (Oomens, 2011):

  1. Verplicht algemeen deel (vakgericht). Dit zijn vakkenclusters die klassikaal worden aangeboden, in vaste groepen en die voor alle leerlingen verplicht zijn.
  2. Profielen: natuur- of maatschappijstroom (thematisch modulair). Dit onderwijs wordt vormgegeven aan de hand van thematische modulen. In een thema worden meerdere vakken gecombineerd.
  3. Profielwerkstuk. Het betreft een uitgebreid profielwerkstuk, ook wel de meesterproef genoemd.
  4. Verbindende schoolcommunity’s. Voorbeelden van community’s zijn: schoolkrant, rechtbank, leerlingenraad en onderhoud en milieu.

Spanning tussen invulling Tweede Fase en exameneisen

In de praktijk bleek er een spanningsveld te zijn tussen de !mpulse-idealen en de exameneisen. Uiteindelijk bestond het onderwijsaanbod voor bovenbouwleerlingen nog hoofdzakelijk uit vaklessen. De ontwikkelde modules bleken bovendien niet zo vakoverstijgend en thematisch als de bedoeling was. Daarnaast bleken er tussen onderwijsactiviteiten grote verschillen te zijn wat betreft de keuzevrijheid van leerlingen, de mate van buitenschools leren, de manier van lesgeven en de gebruikte onderwijsleermiddelen.

Niettemin gaven zowel leerlingen als docenten in interviews unaniem aan dat leerlingen op !mpulse andere dingen leren dan op andere scholen (Oomens, Aarsen & van der Linden, 2010). Volgens hen is er veel aandacht voor leren van elkaar en van de samenleving. Ook worden leerlingen gestimuleerd zelfstandig te werken en krijgen zij veel vrijheid.

Vooral meer ruimte voor leerlingen in de onderbouw

Het regisseren van het eigen leerproces komt nog niet voldoende uit de verf. Wel krijgen leerlingen veel ruimte om te ontdekken waar ze goed in zijn en ontwikkelen zijn een breed scala aan algemene vaardigheden (zoals samenwerken, communiceren en reflecteren) en een sociale en respectvolle attitude.

Echter, er werd ook steeds benoemd dat de onderbouw hierin een belangrijkere rol speelt dan de Tweede Fase. Examens werpen hun schaduw vooruit en dat betekent dat een school een soms moeilijk evenwicht moet vinden tussen de eigen pedagogische en onderwijskundige doelen en de opdracht te zorgen dat leerlingen hun diploma halen.

Onderwerpen

Onderwijsvisie

Beschrijving
In: Ledoux, G. & Volman, M. , Op zoek naar talent - Talentontwikkeling op Expeditiescholen (p. 87-93). Purmerend: Gravo Offset Een overzichtsrapportage van de bevinding uit Expeditie durven, delen, doen; m.b.t. talentontwikkeling bij leerlingen.
Auteur(s)
Oomens, M.
Jaar
2011

Beschrijving
Het eindrapport van het onderzoek naar het vormgeven van de Tweede Fase op de innovatieve school Piter Jelles !mpuls.
Auteur(s)
Oomens, M., Aarsen, E. van, Linden, J. van der
Jaar
2010


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.