praktijk
po
vo
mbo

Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid

De kwaliteit van de leraar is essentieel voor goed onderwijs. De leraar is zelf verantwoordelijk voor het op peil houden en verder ontwikkelen van zijn professionele bekwaamheid. De organisatie op de school speelt daarbij een belangrijke rol. Ontwikkeling van leraren leidt echter alleen tot beter onderwijs als deze wordt afgestemd op de ontwikkeling van de organisatie. Om dat te bereiken is het van belang om een gezamenlijke definitie te hebben van de weg die men wil afleggen en concreet voor ogen te krijgen waar men is en waar men wil uitkomen.

Vier aandachtspunten helpen mee om op koers te blijven:

  1. Het is belangrijk om met elkaar te spreken over onderwijskwaliteit en de bijbehorende ontwikkeling van medewerkers. Er is geen betere manier om de onderwijskundige visie en  identiteit van de school te concretiseren dan onder woorden brengen wat dat betekent voor het doen en laten van de leraren in de verschillende situaties waarin ze aan het werk zijn. Het gezamenlijk bespreken en in kaart brengen van leraargedrag en effecten daarvan vormt de basis voor het stellen van doelen.
  2. Definieer met elkaar waar je aan kunt zien dat de doelen gehaald zijn. Wanneer zijn we tevreden? Elke school heeft schooleigen doelen. Waar wil men aan werken, wat vormt de rode draad voor schoolontwikkeling? Welke ontwikkeling van mensen is daarvoor nodig? Die ontwikkeling leidt tot resultaten voor kinderen, leraar en school en daar kun je indicatoren voor succes aan verbinden: succesmaten. Die vastgelegde indicatoren zijn het resultaat van gezamenlijke besluitvorming en geven richting aan het leren van leraren.
  3. Om succesmaten om te zetten naar concreet handelen en de ontwikkeling van medewerkers te ondersteunen is het van belang om je leerprocessen te organiseren. Op basis van succesmaten kun je afspraken maken met medewerkers over wat zij de komende periode gaan doen. Hoe gaat iedereen werken aan het behalen van de succesmaten? Wie heeft welke begeleiding nodig? Leg vast wie wat gaat doen, met wie, wanneer en in welke tijd. Deze afspraken worden in actieplannen concreet gemaakt.
  4. De succesmaten vormen de basis om op bepaalde momenten te meten in hoeverre de doelen gehaald zijn. Zonder succesmaten en de daaraan gekoppelde individuele afspraken kun je niet beoordelen. Welke gegevens heb je al ter beschikking om vast te stellen in hoeverre succesmaten zijn behaald en welke gegevens ga je daarvoor verzamelen? Wat zeggen deze gegevens ons? Welke succesmaten borg je in je basisafspraken (standaard)? Standaarden geven richting aan het werken van leraren.


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.