onderzoek
po
vo

Passend onderwijs: samenwerken in regio

Hoe kunnen organisaties in en rond het onderwijs goed samenwerken aan passend onderwijs? Onderwijsadviesbureau APS heeft in een project in verschillende netwerken gekeken naar samenwerkingsprocessen. Vervolgens is gesproken met procesbegeleiders, bestuurders, coördinatoren, schoolleiders en professionals die zorg verlenen in en om de school. De resultaten van dit project dragen bij aan een adequate organisatie en procesgang van passend onderwijs binnen scholen, samenwerkingsverbanden, en expertsystemen (zoals zorgadviesteams).

Het theoretisch vertrekpunt bij het project is dat voor passend onderwijs flexibel, vraaggericht maatwerk nodig is, waarbij professionals rondom een leerling inspelen op de onderwijsbehoeften en de ondersteuningsvragen van het kind, het gezin en elkaar. Deze professionals moeten dat realiseren in een context van institutioneel, aanbodgericht beleid, denken en handelen. Dit is een paradox die zowel professionals/uitvoerders als bestuurders/beslissers in hun eigen beroepscontext moeten oplossen. Dat kunnen zij doen door oplossingen te bedenken die aan beide polen recht doen én die behulpzaam zijn aan (of tenminste niet strijdig zijn met) de processen van anderen.

Wat weten we?

Scholen die meer passend maatwerk aan (zorg)leerlingen willen bieden, moeten hun focus leggen op differentiëren en dat inbedden in een samenhangende onderwijskundige context. De vraag naar differentiatie is een vraag naar schoolontwikkeling.

Bij schoolontwikkeling gaat het over een duurzaam veranderingsproces binnen de lerende school (Van Delden, 2009).

Dat betekent voor de praktijk

Het differentiërend vermogen van scholen neemt toe door onderwijskundige keuzes en kwaliteiten die schoolteam en leiding maken. Daarnaast helpt het als scholen een flexibel beroep kunnen doen op de expertise van professionals van buiten. Professionals in scholen kunnen niet zonder de institutionele samenwerking in de regio. Samenwerken tussen professionals binnen en buiten de school is noodzakelijk en gewenst om passende leer- en zorgarrangementen te realiseren.

Handreikingen

In ‘Maatwerk (on)mogelijk’ wordt beschreven dat het in de samenwerking tussen professionals binnen en buiten de school vaak gaat om de organisatie van de samenwerking tussen de verschillende organisaties, terwijl het in het verlenen van passende zorg vooral zou moeten gaan om het kennen van elkaars activiteiten. Dan kunnen die activiteiten zo op elkaar afgestemd worden, dat een effectieve en doelmatige zorgstructuur voor leerlingen daadwerkelijk geboden kan worden. Schoolontwikkeling gebeurt in een permanent lerende organisatie. Zo ook de samenwerkingsverbanden.

In ‘Maatwerk (on)mogelijk’ wordt inzage gegeven in hoe te komen van een institutionele aanbodgericht samenwerkingsverband naar een meer individueel vraag gestuurd samenwerkingsverband. Aan de hand van een casusbeschrijving wordt een aantal vuistregels gegeven over hoe de samenwerking tussen de verschillende professionals op verschillende niveaus in samenwerkingsverbanden gestalte kan krijgen. En hoe als lerend samenwerkingsverband kan worden gekomen tot de een meer duurzame en effectieve onderwijs- en zorgstructuur voor alle leerlingen in de school.

In ‘Scholen in de samenleving: naar een vruchtbare samenwerking tussen school en omgeving’ staat dat veel scholen willen samenwerken met hun maatschappelijke omgeving om zo hun onderwijsdoelen beter te bereiken en meer te betekenen voor leerlingen. Deze publicatie is een schakel bij het werken aan deze vragen van scholen. Boordevol praktijkvoorbeelden en werkprincipes om aan de slag te kunnen.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Differentiatie

Beschrijving
Auteur(s)
Van Delden, P
Jaar
2009

Auteur(s)
Van der Hoven, G. & De Koning, H.
Jaar
2009

Auteur(s)
Stuurgroep Integraal Toezicht Jeugdzaken
Jaar
2009

Auteur(s)
Hoitink, A., Van Donselaar, D., Hautvast, D., Bosma, J., Koekkoek, M. & Mulder, S.
Jaar
2008


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.