onderzoek
vo

Hoe verbeter je de reken- en taalvaardigheden van leerlingen?

Voor de maatschappij is het van belang dat iedere Nederlander de basisvaardigheden taal en rekenen beheerst. Het is voor de leerling persoonlijk van belang voor het vervolg van de studieloopbaan. Het Corlaer College in Nijkerk heeft daarom een interventietraject ingezet om de lees-en rekenvaardigheden van leerlingen op het vmbo, havo en vwo te verbeteren. Een onderdeel van dit interventietraject was de invoering van het leerlingvolgsysteem CITO VO. De uitvoering en opbrengsten van dit interventietraject zijn onderzocht aan de hand van taal- en rekenprestaties en interviews met leerlingen en docenten.

  • Embedcode

Binnen het Corlaer College wordt breed ingezet op het verbeteren van taal- en rekenprestaties. Een belangrijke stap daarbij is de invoering van het CITO volgsysteem VO geweest. Hiermee worden de vorderingen op het gebied van taal en rekenen gevolgd. Het project Stap in rekenen en taal binnen de SLOA-regeling van de VO-raad richtte zich op verschillende zaken: enerzijds draaide het om de verbetering van de taal- en rekenvaardigheid van leerlingen, anderzijds ging het om de succesvolle invoering van het leerlingvolgsysteem en de bewustwording hiervan bij docenten. Daarnaast moest het project de onderzoekende houding van docenten stimuleren. De uitkomsten van het onderzoek dat is gedaan naar de taal- en rekenresultaten zullen door de nieuwe werkgroep Stap in Rekenen en Taal gebruikt worden om de analyses in het vervolg zelf uit te voeren onder de titel ‘doe het zelf’.

Taalvaardigheid meer een zaak van het hele team

Het project is een goede katalysator geweest voor een nieuwe kijk op het onderwijs binnen het Corlaer College. Wanneer aan docenten gevraagd werd welke veranderingen zij waarnamen werd er veelal gerefereerd aan de invoering van het leerlingvolgsysteem. Binnen het vmbo zien docenten ook een toename in het onderzoeksmatig denken. Zij constateren dat er meer aandacht is voor taalvaardigheid. Taalvaardigheid wordt steeds meer als verantwoordelijkheid van het hele team gezien, en niet meer alleen van de sectie Nederlands. Binnen de teams havo/vwo was er al eerder een toename in de onderzoekende houding door de Expeditie Durven Delen Doen. Wel ligt er door de invoering van het leerlingvolgsysteem meer focus op differentiatie.

Leerlingen presteren beter bij taal en rekenen

Bij analyse van de verschillende leerlingcohorten vmbo over meerdere jaren blijkt dat het gemiddelde rekenniveau van de vmbo-leerlingen bij binnenkomst op het Corlaer College vergelijkbaar is met het gemiddelde landelijke niveau. Hun prestaties namen echter gedurende de projectjaren sterker toe dan de landelijke toename. Leerlingen h/v komen gemiddeld binnen op een niveau dat ligt tussen het landelijke havo- en vwo-gemiddelde. Bij toets twee (aan het einde van het tweede leerjaar) ligt het gemiddelde van de Corlaer-leerlingen ongeveer op het landelijke vwo-gemiddelde. Ook op woordenschat en rekenen scoren zij goed. In verband met de invoering van de referentieniveaus zijn de scores ook hiermee vergeleken. Hieruit blijkt dat de meerderheid van het VMBO in het derde jaar al voor rekenen en taal op streefniveau scoort (2F). Dit geldt ook voor havo/vwo, zij scoren op niveau 3F. De interventies leiden dus wel degelijk tot goede resultaten.

Voor een volledige uitwerking van de opbrengsten van dit project zie de eindrapportage.

Handreikingen

Het Corlaer College heeft een beleidsplan opgesteld ter verbetering van de taal- en rekenvaardigheden. In dit beleidsplan worden de verantwoordelijkheden en activiteiten van het project binnen het onderwijs toegelicht. Per 1 augustus 2010 is de wet ‘Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’ van kracht. Deze wet was richtinggevend bij het opstellen van het beleidsplan. Het referentiekader vormt de basis voor de leerstof (lesmethoden), didactiek, leermiddelen, toetsing, opbrengstgericht werken, onderwijstijd en professionalisering. Uitgangspunt is dat de eindtermen van de referentieniveaus moeten worden gehaald.

Het taal- en rekenbeleid moest passen bij wat er al was: consistent met missie, visie, schoolbeleid, taakbeleid, toets beleid en beleid rond dyslexie, dyscalculie en remedial teaching. Een belangrijk onderdeel binnen het beleidsplan is differentiatie met behulp van het CITO-volgsysteem VO.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Rekenen & wiskunde

Beschrijving
Dit is de eindrapportage van het SLOA-project 'Stap in rekenen en taal' op het Corlaer College.
Auteur(s)
Kieft, M., & Donker, A.
Jaar
2013

Beschrijving
Dit is het beleidsplan dat is opgesteld naar aanleiding van de opbrengsten van het SLOA-project 'Stap in Rekenen en Taal'.
Auteur(s)
Corlaer College
Jaar
2013


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.