onderzoek
po
vo
mbo
so

Partnerschap ouders-school: beleid

Wijdverbreid leeft het beeld dat ouderbetrokkenheid effect heeft op de leerprestaties van kinderen en kan bijdragen aan een vermindering van achterstanden, maar de relatie tussen betrokkenheid van ouders bij school en leerprestaties is allerminst eenduidig (Bakker e.a., 2013). Niettemin zijn er voldoende aanleidingen om vanuit het beleid partnerschap te bevorderen.

Zie daarvoor Vormgeving van partnerschap.

De bevordering van een goede relatie met ouders staat de laatste tijd in Nederland landelijk stevig op de agenda, van (pre-)primair tot in het hoger onderwijs (zie bijvoorbeeld het manifest Onderwijs verdient een onderwijseigen organisatiecultuur (Stichting van het Onderwijs, 2010).

Een belangrijke bijdrage daartoe leverde het advies van de Onderwijsraad over Ouders als partners (Onderwijsraad, 2010). In dit advies wordt een onderscheid gemaakt tussen de benadering van ouders als individuele rechthebbende, ouders als samenwerkingspartner in opvoeding en begeleiding van kinderen (volgens de raad meer te benadrukken) en ouders als lid van (informele) oudergemeenschappen of ouderverbanden (gefocust op de belangen van een groep, een klas of de school als geheel, volgens de raad een interessant en nader te verkennen perspectief).

Mede als reactie daarop schreef voormalig minister Van Bijsterveldt een brief aan de Tweede Kamer over ouderbetrokkenheid. Daarin ging zij verder dan alleen ouderbetrokkenheid: “Het gaat ook over de ouders als opvoeder, de school als gemeenschap en het gezag van de leraar.” Ze sprak daarin ook nadrukkelijk ouders aan op hun rol in de opvoeding en rakelde ook het debat over het werken met een contract tussen ouders en school op.

In 2012 volgde een voortgangsrapportage van het ministerie van OCW over partnerschap tussen school en ouders, die de verdere ontwikkeling van partnerschap gedurende de gehele schoolloopbaan van kinderen en de ontwikkeling van de school als gemeenschap benadrukte. Daarnaast gaf de rapportage een overzicht van in gang gezette ontwikkelingen.

In juli 2013 kwam staatssecretaris Dekker van OCW met een vervolgbrief over ouderbetrokkenheid, waarin het betrekken van “het thuisfront” wordt gezien als een kerntaak van scholen: “in de toekomst zou het partnerschap tussen school en ouders op alle scholen en voor alle ouders even vanzelfsprekend moeten zijn.”

Verder wordt daarin duidelijk dat het eerder door OCW geïnitieerde project Ouders & school samen gecontinueerd wordt, wordt ingezet op regionale uitwisseling van kennis en ervaringen, worden twee speerpunten benoemd (betrokkenheid van ouders bij Loopbaanoriëntatie en –begeleiding en bij het lezen van jonge kinderen) en wordt via het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek onderzoek rond ouderbetrokkenheid uitgezet. Bakker e.a., (2013) verrichtten daarvoor een voorstudie.

De noodzaak ouders meer bij het onderwijs van hun kind te betrekken staat niet op zichzelf. Ook op andere terreinen zien we ontwikkelingen richting een participatiemaatschappij.

Sinds een aantal jaren worden ontwikkelingen in de relatie tussen ouders en school via monitoronderzoek in beeld gebracht (zie De onderwijspraktijk).


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.