onderzoek
po

De rol van ouders in het primair onderwijs

CPS heeft onderzoek gedaan naar ‘de rol van ouders in het primair onderwijs’. Het eerste deel is een literatuuronderzoek. Hieruit blijkt dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op het functioneren van kinderen binnen een school. Daarnaast kwam eruit naar voren dat scholen nog veel slagen kunnen slaan in het vormgeven van de samenwerking tussen school en ouders.

Na het literatuuronderzoek is vervolgens een internationaal praktijkonderzoek verschenen waarin goede praktijkvoorbeelden van ouderbetrokkenheid worden weergegeven. Tot slot is het derde deel van ‘de rol van ouders in het primair onderwijs’ een beschrijving van een onderzoek dat is uitgevoerd samen met twee pilotorganisaties (Stichting Cambium te Heerde en Vereniging Educatis te Utrecht). De insteek was voornamelijk of en zo ja, welk effect bovenschoolse aansturing van ouderbetrokkenheid heeft.

Wat weten we?

Aanleiding voor het onderzoek ‘De rol van ouders in het PO’ is onder andere het resultaat van Brits (Desforges & Abouchaar, 2003) en Amerikaans onderzoek (Henderson & Mapp, 2002) naar de relatie tussen ouderbetrokkenheid en leerprestaties van kinderen. Hieruit blijkt een significant positief effect van ouderbetrokkenheid op het functioneren van kinderen binnen school. Dit betreft zowel leerprestaties als gedrag en werkhouding. Dit verband is aanwezig bij gezinnen van alle economische achtergronden en opleidingsniveaus en alle etnische achtergronden en bij leerlingen van alle leeftijden.

Niet zozeer participatie op school, maar betrokkenheid thuis levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen. ‘Good parenting at home’ leidt doorgaans tot meer zelfvertrouwen, meer positieve attitudes richting de school, betere prestaties in taal en rekenen, en een verdere ontwikkeling van sociale competenties. Investeren in ouderbetrokkenheid thuis draagt dus bij aan het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. Het is hierbij vooral van belang dat alle ouders met hun kinderen praten over school en hen helpen bij het leren en maken van hun huiswerk.

Uit onderzoek bleek ook dat er nogal wat problemen kunnen optreden bij het zoeken naar de juiste vorm van ouderbetrokkenheid en dat nog niet alle scholen het belang in zien van een focus op ouderbetrokkenheid.

Dat betekent voor de praktijk

Voor de totstandkoming van de handreiking voor schoolbesturen (eindpublicatie van ‘de rol van ouders in het primair onderwijs) is gebruik gemaakt van twee modellen:

1. De zes standaarden van de Amerikaanse Parent Teacher Association (PTA): 

 • Standaard 1: Actieve partners
 • Standaard 2: Effectief communiceren
 • Standaard 3: Ondersteuning van leerlingresultaten
 • Standaard 4:Recht voor ieder kind
 • Standaard 5: Gelijkwaardigheid
 • Standaard 6: Samenwerken met de gemeenschap

2. Het schoolontwikkelingsmodel Ouderbetrokkenheid van CPS Onderwijsontwikkeling en advies. Dit model maakt gebruik van verschillende typen scholen:

 • De informatiegerichte school
 • De structuurgerichte school
 • De relatiegerichte school
 • De participatiegerichte/samenwerkingsgerichte school
 • De innovatiegerichte school

Handreikingen

In een onderzoek naar de rol van ouders in het primair onderwijs zijn handreikingen te vinden voor scholen/schoolbesturen om de samenwerking tussen school en ouders te verbeteren en hoe schoolbesturen hierop kunnen aansturen. De vragenlijsten rondom de zes PTA-standaarden zijn toegevoegd, uitgewerkt voor de pilotscholen met bijvoeging van gespreksverslagen rondom de zes standaarden/nulmeting.

Beschrijving
Attempts to enhance parental involvement in education occupy governments, administrators, educators and parents? organisations across North America, Australasia, continental Europe, Scandinavia and the UK.
Auteur(s)
Desforges, Ch. & Abouchaar, A.
Jaar
2003

Beschrijving
The evidence is consistent, positive, and convincing: families have a major influence on their children?s achievement in school and through life.
Auteur(s)
Henderson, A.T. & Mapp, K.L.
Jaar
2002

Beschrijving
Auteur(s)
De Vries, P.
Jaar
2012

Beschrijving
Verslag van enkele belangrijke onderzoeksresultaten met betrekking tot de rol en effecten van ouderbetrokkenheid in het primair onderwijs.
Auteur(s)
Voskens, C. & Cijvat, I.
Jaar
2008


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.