Speciaal onderwijs

lerarenredactie | bijgewerkt op 10 mei 2010

Speciaal onderwijs is er voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap en leerlingen die vanwege leer- of gedragsproblemen extra zorg nodig hebben.

De scholen voor speciaal onderwijs zijn onderverdeeld in vier clusters. Door deze clustering bundelen de scholen hun expertise, waardoor de leerlingen professioneler geholpen kunnen worden.

Cluster 1
Onder cluster 1 vallen de scholen voor leerlingen met een visuele beperking. Er zijn ongeveer 2500 blinde en slechtziende leerlingen die speciaal onderwijs volgen. Naast een visuele beperking hebben de leerlingen vaak ook een of meer andere handicaps.

Cluster 2
Onder cluster 2 vallen scholen voor dove en slechthorende leerlingen en scholen voor leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden, mogelijk in combinatie met een andere handicap.

Cluster 3
Onder cluster 3 vallen de scholen voor leerlingen:

  • met verstandelijke (Zeer Moeilijk Lerend) en/of lichamelijke beperkingen (Lichamelijk Gehandicapt/Meervoudig Gehandicapt)
  • leerlingen die langdurig ziek zijn (Langdurig Zieken).

Cluster 4
Onder cluster 4 vallen:

  • scholen voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek. Dit zijn scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK)
  • scholen voor langdurig zieke kinderen, zonder lichamelijke handicap (LZK)
  • scholen verbonden aan een pedologisch instituut (PI-scholen)
  • scholen verbonden aan gesloten jeugdinrichtingen (justitie en jeugdzorg)

Ontwikkelingsperspectief leerlingen
Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs moeten een zogeheten ontwikkelingsperspectief voor leerlingen vaststellen. In het ontwikkelingsperspectief staat hoe zij een passend einddoel voor uw kind willen halen. Dat kan zijn:

  • een diploma halen;
  • uitstroom naar werk;
  • uitstroom naar dagbesteding.

referenties

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.