onderzoek
po
vo
mbo

Doorlopende leerlijnen taal

Een van de doelen van de invoering van het referentiekader taal is het verbeteren van de doorlopende leerlijnen taal tussen de verschillende sectoren. CPS heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van de aansluitingsproblemen tussen het enerzijds het po en vo en anderzijds het voortgezet en vervolgonderwijs (mbo, hbo, wo) en is een aantal aanbevelingen geformuleerd. Hiertoe zijn deskundigen en scholen bevraagd over succesfactoren en knelpunten, is er literatuuronderzoek gedaan en zijn interviews met scholen gehouden over hun ervaringen.

Handreikingen

In de publicatie ‘Taal en rekenen op de grens van primair en voortgezet onderwijs’ worden 3 hoofdstukken besteed aan de problematiek van taal en/of didactiek:

  • Hoofdstuk 1 besteedt aandacht aan de knelpunten in de aansluiting op het gebied van taal/lezen tussen po en vo
  • Hoofdstuk 3 gaat over de kwaliteit van de docent en zijn didactisch repertoire
  • Hoofdstuk 5 gaat over praktijkvoorbeelden van scholen voor vo die werken aan verbetering van de taalvaardigheid
  • In de intermezzo’s wordt een weergave van de verschillende interviews gegeven.

In de publicatie ‘Taal en rekenen op de grens van voortgezet  onderwijs en mbo, hbo en wo’ worden eveneens 3 hoofdstukken aan taal en/of didactiek gewijd:

  • Hoofdstuk 1 gaat over de referentieniveaus als middel voor goede doorlopende leerlijnen taal en rekenen
  • In hoofdstuk 2 wordt de problematiek rond het taalonderwijs in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs beschreven. Aan de orde komen het belang van het toetsen van resultaten en het verbinden van concrete interventies aan toetsresultaten.
  • Hoofdstuk 3 heeft als thema het sturen op kwaliteit, door effectief onderwijs te bieden voor de basisvaardigheden.

In de publicatie ‘De referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk. Het vormgeven van doorlopende leerlijnen: waarom, wat en hoe?’ wordt verslag gedaan van de ervaringen die met de scholen zijn opgedaan in het onderzoek. Daarin worden 2 hoofdstukken specifiek aan taal en/of didactiek gewijd:

  • Hoofdstuk 2 geeft handreikingen om het taalbeleid op scholen succesvol in te voeren waarbij aandacht wordt besteed aan de referentieniveaus en het implementatietraject.
  • Hoofdstuk 3 gaat in op de manier waarop scholen hun taalbeleid kunnen versterken en zodoende kunnen bijdragen aan de talentontwikkeling van leerlingen.
Thema

Curriculum

Onderwerpen

Nederlands


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.