onderzoek
po
vo
mbo
so

Partnerschap school en ouders. Overzicht

Partnerschap is op te vatten als een proces waarin betrokkenen er op uit zijn elkaar wederzijds te ondersteunen en hun bijdrage zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, met als doel de ontwikkeling en het leren van kinderen (jongeren) te bevorderen. Of en hoe partnerschap tot ontwikkeling komt, is sterk afhankelijk van de opstelling (en de visie en het beleid) van de school. Het gaat om wederzijdse betrokkenheid en op elkaar afgestemde activiteiten.

Partnerschap is geen doel op zich, maar staat in functie van het creëren van optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en het leren van kinderen. De doelen waarmee het het vaakst in verband wordt gebracht zijn een pedagogisch doel (het realiseren van enige afstemming in de benadering van kinderen thuis en op school), een organisatorisch doel (ouders leveren meehelpend en meedenkend samen met de professionals een bijdrage aan het reilen en zeilen van de school) en een democratisch doel (ouders denken en beslissen informeel en formeel mee met de school; de school legt verantwoording af aan de ouders). Soms worden ook nog andere doelen onderscheiden.

In de Nederlandse literatuur wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen ouderbetrokkenheid (zoals die thuis en/of op school tot uitdrukking komt) en ouderparticipatie (op school). Ouderparticipatie wordt onderverdeeld in participatie in informele activiteiten op of rond school en participatie in geïnstitutionaliseerde of formele activiteiten.

Het voordeel van de term partnerschap ten opzichte van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie is dat daarin nadrukkelijker tot uitdrukking komt dat samenwerking een medaille is met twee kanten: naast betrokkenheid en activiteiten van ouders zijn die van de school (en de gemeenschap) minstens zo belangrijk. Die samenwerking vraagt om een wederzijdse betrokkenheid: betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling en het leren van hun kind op school, hun betrokkenheid bij de groep of klas van hun kind en de school of afdeling als geheel en de betrokkenheid van de school bij de thuissituatie. Daarin is nog weer een onderverdeling te maken in meeleven, meehelpen of meedoen, meedenken en meebeslissen.


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.