Disclaimer

De internetsite Leraar 24 is bedoeld om bij te dragen aan de bevordering van de professionele ontwikkeling van beroepsbeoefenaren in het onderwijs. Leraar24 richt zich zodoende primair op de professionele ontwikkeling van leraren, is een publiek en onafhankelijk platform voor en door leraren waarbij leraren zelf een grote invloed hebben op de inhoud van het te ontwikkelen platform, onder andere door de mogelijkheid om mede te bepalen welke onderwerpen op het platform behandeld worden, mee te werken aan de productie van deze onderwerpen, door de mogelijkheid van het toevoegen van eigen materiaal en mee te werken aan het actueel houden en verspreiden van de beroepskennis die via het platform toegankelijk wordt gemaakt.
Uw bijdragen aan Leraar24 worden door Leraar24 uitsluitend ten behoeve van dit doel gebruikt.


Op Leraar24 wordt zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van vrij bruikbaar materiaal. Dit is echter niet in alle gevallen mogelijk. Het komt voor dat Leraar24 gebruik maakt van auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden waarop beperkte rechten rusten. Mede in verband daarmee is het in sommige gevallen noodzakelijk voorwaarden te verbinden aan hergebruik van het materiaal. Leraar24 wil echter hergebruik van het materiaal met klem stimuleren.

De voorwaarden waaronder deze site wordt aangeboden, bestaan uit de Disclaimer, de Auteursrechtverklaring en het Gebruikersreglement en de Privacyverklaring.
De disclaimer is hieronder te vinden.

In geval van vragen over de aard/ status van het materiaal en/of deze voorwaarden verzoeken wij u vriendelijk rechtstreeks contact op te nemen met de webredactie

DISCLAIMER LERAAR24

Deze internetsite wordt door Leraar24 met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel Leraar24 daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via deze internetsite aangeboden informatie. Informatie die van belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker op juistheid te worden gecontroleerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op deze internetsite zijn voor zijn eigen rekening en risico. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Leraar24 is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de internetsite, zoals deelname aan een forum, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Leraar24 is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, materiaal of links en verwijzingen naar materiaal van derden van deze website te verwijderen en/of te bewerken en/of gebruikersaccounts te blokkeren.
Het modereerbeleid is er in eerste instantie op gericht om alle bijdragen, onafhankelijk van de inhoud, te laten staan. Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van gebruikers/ derden op de site worden op eigen titel en voor eigen rekening en risico van deze gebruikers/ derden geplaatst en zijn niet die van de redactie of Leraar24.

Het aanbieden op de internetsite van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat Leraar24 de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De internetsites van derden waarnaar op deze internetsite hyperlinks zijn opgenomen worden niet door Leraar24 gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Het gebruik van dergelijke hyperlinks en/of via hyperlinks aangeboden producten en/of diensten is volledig voor risico van de gebruiker.

Leraar24 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content, behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid aan de kant van Leraar24.

Het technisch functioneren van verbindingen en aansluitingen vallen onder het risico van de exploitant van de verbinding(en) en aansluiting(en). Leraar24 aanvaardt op geen enkele wijze
aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de leverancier van de verbinding(en) en/of aansluiting(en). Leraar24 vrijwaart zich voor iedere vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten en/of producten van Leraar24 en is niet aansprakelijkheid voor eventuele virussen op de site of de server van Leraar24 die de informatie toegankelijk maakt.

Deze internetsite wordt onderhouden door Leraar24 en staat op een server welke zich bevindt in Nederland. Leraar24 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het feit dat documenten op deze internetsite bekeken kunnen worden vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is. Op deze internetsite en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland

 

 

Privacyverklaring

De internetsite Leraar 24 is bedoeld om bij te dragen aan de bevordering van de professionele ontwikkeling van beroepsbeoefenaren in het onderwijs. Leraar24 richt zich zodoende primair op de professionele ontwikkeling van leraren, is een publiek en onafhankelijk platform voor en door leraren waarbij leraren zelf een grote invloed hebben op de inhoud van het te ontwikkelen platform, onder andere door de mogelijkheid om mede te bepalen welke onderwerpen op het platform behandeld worden, mee te werken aan de productie van deze onderwerpen, door de mogelijkheid van het toevoegen van eigen materiaal en mee te werken aan het actueel houden en verspreiden van de beroepskennis die via het platform toegankelijk wordt gemaakt.

Uw bijdragen aan Leraar24 worden door Leraar24 uitsluitend ten behoeve van dit doel gebruikt.

Op Leraar24 wordt zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van vrij bruikbaar materiaal. Dit is echter niet in alle gevallen mogelijk. Het komt voor dat Leraar24 gebruik maakt van auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden waarop beperkte rechten rusten. Mede in verband daarmee is het in sommige gevallen noodzakelijk voorwaarden te verbinden aan hergebruik van het materiaal. Leraar24 wil echter hergebruik van het materiaal met klem stimuleren.

De voorwaarden waaronder deze site wordt aangeboden bestaan uit de Disclaimer, de Auteursrechtverklaring & het Gebruikersreglement en de Privacyverklaring.
De privacyverklaring is hieronder te vinden.

In geval van vragen over de aard/ status van het materiaal en/of deze voorwaarden verzoeken wij u vriendelijk rechtstreeks contact op te nemen met de webredactie. 

PRIVACYVERKLARING LERAAR24


1. Algemeen.

Leraar24 gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van Leraar24 en verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de dienstverlening van Leraar24 aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.
De persoonsgegevens van de Leraar24 gebruiker worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens meldt Leraar24 alle daarvoor in aanmerking komende registraties van persoonsgegevens bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

De melding van Leraar24 is bij het College geregistreerd onder nummer m1011362.
Leraar24 hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Klachten en suggesties dienaangaande zijn zeer welkom en kunnen worden gericht tot de servicedesk van Leraar24.

2. Gegevens.

Bij en/of na bezoek van websites van Leraar24, dan wel voor gebruik van dienstverlening van Leraar24 verzamelt Leraar24 twee soorten gegevens van de gebruiker:
- Verkeersgegevens, dit zijn statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van websites van Leraar24, onder meer gegevens over het aantal bezoekers en welke pagina’s worden bezocht;
- Persoonlijke gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, onder meer naam, school, emailadres, die de persoonlijke eigenaar zelf aan Leraar24 verstrekt.

De eigendom van de door Leraar24 verzamelde persoonsgegevens blijft toebehoren aan de gebruiker zelf. Leraar24 bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor Leraar24 deze verzamelt of verwerkt (zie verder sub 3).

3. Doeleinden.

Leraar24 verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of informeren over de dienstverlening van Leraar24. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt voor de communicatie met Leraar24 via websites of andere communicatiemiddelen.

Statistisch geanonimiseerde gegevens worden door Leraar24 verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van Leraar24 en de gegevens zullen worden aangewend om de door Leraar24 ontwikkelde en beheerde website en de dienstverlening van Leraar24 te optimaliseren.

Als doel van verzameling van persoonsgegevens door Leraar24 kan tevens gelden:

- het beheer van de relatie tussen Leraar24 en de gebruiker;
- het op optimale wijze kunnen aanbieden van diensten van Leraar24 aan de gebruiker;
- het management van de technische infrastructuur;
- het beantwoorden van vragen en klachten en het verstrekken van inlichtingen en informatie aan gebruikers;
- het uitvoeren van marktstudies en markt- en gebruikersanalyses.

Meer specifiek noemt Leraar24 als doel voor de gegevensverwerking voor de door haar gebruikte authenticiteit- en autorisatiesystemen:

- Gepersonaliseerde toegang tot aangeboden diensten die binnen het netwerken/of op de websites van Leraar24 te vinden zijn;
- Identificatie van de gebruiker van het netwerk en/of de diensten van Leraar24 en het vaststellen van de daarmee gepaard gaande gebruiksrechten;
- Het tot stand brengen van verbindingen tussen afzenders en geadresseerden;
- Het verzenden van elektronische boodschappen;
- Het onderhoud en beheer van het netwerk en/of diensten van Leraar24;
- Interne controle en beveiliging;
- Onderzoek en statistiek ten behoeve van het gebruik van het netwerk en/of diensten van Leraar24.

Deze doelomschrijvingen zijn in de melding betreffende de authenticiteit- en autorisatie systemen van Leraar24 bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1011362 opgenomen.

4. Beveiliging.


Leraar24 draagt zorg voor een beveiliging als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Telecommunicatiewet van alle gegevensverzamelingen die mogelijk verkeers- en/ of persoonsgegevens bevatten, voor zover dergelijke verzamelingen in het kader van de internetdienstverlening van Leraar24 in het systeem van Leraar24 alsmede in de door Leraar24 in verband daarmee gehouden administratie aanwezig is.

Op de dienstverlening van Leraar24 is het Kennisnet beveiligingsbeleid van toepassing die is gebaseerd op de Code van Informatie Beveiliging (CIB).

Binnen de organisatie van Leraar24 worden uit een gegevensverzameling slechts gegevens verstrekt aan personen die ingevolge hun taak die gegevens mogen ontvangen. Rechtstreekse toegang tot de verzameling hebben slechts functionarissen binnen de organisatie van Leraar24 die daartoe bevoegd zijn uit hoofde van hun functie.

Leraar24 neemt met betrekking tot de gegevensverzamelingen een geheimhoudingsplicht in acht.

Verstrekkingen door Leraar24 van persoonsgegevens aan derden vindt slechts plaats met in achtneming van het bepaalde sub 5. Van iedere verstrekking aan een derde wordt door Leraar24 aantekening gemaakt, die tenminste één jaar wordt bewaard.

5. Verstrekking aan derden.

Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt Leraar24 geen persoonsgegevens aan derden.
Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die Leraar24 namens of ten behoeve van de gebruiker aangaat, wordt de gebruiker steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd.

Leraar24 kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van gebruikers doen uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent Leraar24 onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement in acht nemen.

6. Cookies.

Leraar24 kan gebruik maken van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn te beschouwen als data die door een webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd om daarin te kunnen worden opgeslagen. Cookies stellen Leraar24 in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot een website ontwikkeld en/of beheerd door Leraar24, dan wel de diensten van Leraar24.
In de browserinstellingen kan de gebruiker de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde diensten die Leraar24 verleent niet meer kunnen worden gebruikt.

Leraar24 wendt cookies niet aan met het doel om profielen van gebruikers op grond van surfgedrag samen te stellen.

7. Inzage.

De gebruiker kan te allen tijde inzage krijgen in zijn of haar persoonsgegevens. De gebruiker heeft bovendien het recht om zijn of haar persoongegevens te corrigeren en/of te laten verwijderen.

De gebruiker kan zich voor het verkrijgen van inzage in de opgeslagen persoonsgegevens wenden tot de servicedesk van Leraar24. De privacyfunctionaris zal een verzoek tot inzage verifiëren en de indiener daarvan identificeren, alvorens inzage te geven en tot eventueel gevraagde wijziging daarvan over te gaan.
Een wijzigingsverzoek van een gebruiker wordt door Leraar24 binnen een termijn van 4 weken schriftelijk afgehandeld. Op grond van het hem toekomende recht van verzet, kan een gebruiker Leraar24 verzoeken om de van hem opgeslagen persoonsgegevens te verwijderen. Een dergelijk verzoek wordt door Leraar24 eveneens schriftelijk afgehandeld binnen een termijn van 4 weken.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Wij vragen hier toestemming voor.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat van deze website via uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen o.a. instellingen en voorkeuren van gebruikers worden onthouden en statistieken worden bijgehouden. Lees hier alles over ons cookiebeleid.

Door toe te stemmen, kunnen we o.a. anonieme statistieken bijhouden. Deze worden gebruikt voor onderzoek om de gebruikerservaring op deze site te optimaliseren.

Daarnaast wordt het mogelijk om artikelen te delen met social media platforms zoals Facebook of Twitter.

Wanneer u geen toestemming geeft, blijft de website functioneel toegankelijk.
Leraar24 gebruikt geen cookies voor commerciele doeleinden.