Auteursrechtverklaring en gebruikersreglement

De internetsite Leraar 24 is bedoeld om bij te dragen aan de bevordering van de professionele ontwikkeling van beroepsbeoefenaren in het onderwijs. Leraar24 richt zich zodoende primair op de professionele ontwikkeling van leraren, is een publiek en onafhankelijk platform voor en door leraren waarbij leraren zelf een grote invloed hebben op de inhoud van het te ontwikkelen platform, onder andere door de mogelijkheid om mede te bepalen welke onderwerpen op het platform behandeld worden, mee te werken aan de productie van deze onderwerpen, door de mogelijkheid van het toevoegen van eigen materiaal en mee te werken aan het actueel houden en verspreiden van de beroepskennis die via het platform toegankelijk wordt gemaakt.
Uw bijdragen aan Leraar24 worden door Leraar24 uitsluitend ten behoeve van dit doel gebruikt.

Op Leraar24 wordt zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van vrij bruikbaar materiaal. Dit is echter niet in alle gevallen mogelijk. Het komt voor dat Leraar24 gebruik maakt van auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden waarop beperkte rechten rusten. Mede in verband daarmee is het in sommige gevallen noodzakelijk voorwaarden te verbinden aan hergebruik van het materiaal. Leraar24 wil echter hergebruik van het materiaal met klem stimuleren.
De voorwaarden waaronder deze site wordt aangeboden bestaan uit de Disclaimer, de Auteursrechtverklaring en het Gebruikersreglement en de Privacyverklaring.

De Auteursrechtverklaring en het Gebruikersreglement zijn hieronder te vinden.

In geval van vragen over de aard/ status van het materiaal en/of deze voorwaarden verzoeken wij u vriendelijk rechtstreeks contact op te nemen met de webredactie.

AUTEURSRECHTVERKLARING en GEBRUIKERSREGLEMENT LERAAR24


Wij stellen het op prijs wanneer u doorlinkt of verwijst naar onze internetsite. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met onze webredactie. Gebruik van het logo van Leraar24 is ten alle tijden toegestaan ten behoeve van links en of verwijzingen naar deze internetsite.


De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze internetsite, berusten bij Leraar24 of bij haar licentiegevers. Onder licentiegevers wordt ook de gemeenschap van Leraar24 gebruikers verstaan voor zover zij bijdragen leveren aan deze site.

Gebruikers van Leraar24 mogen de inhoud van deze internetsite, onbeperkt in tijd en gratis,
gebruiken voor eigen en educatief gebruik in de breedste zin van het woord voor zover dit gebruik niet conflicteert met de activiteiten van Leraar24 zelf.

Bij alle gebruik is bronvermelding verplicht. Bewerken van materiaal is alleen toegestaan indien dat expliciet bij het materiaal vermeld staat of dit ondubbelzinnig volgt uit het soort materiaal of de wijze van aanbieden daarvan. Commercieel gebruik is niet toegestaan.

Niets uit deze auteursrechtverklaring zal worden uitgelegd als een beperking van de wettelijke beperkingen op het auteursrecht.

Ten aanzien van bijdragen die door gebruikers van de site aan Leraar24 worden geleverd, verleent de gebruiker aan Leraar24 een eeuwigdurende, gratis licentie voor gebruik dat past binnen de doelstellingen van Leraar24.
Leraar24 mag het materiaal alleen wijzigen wanneer dat noodzakelijk is voor het voornoemd gebruik. De gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage dat hij bevoegd is de hierboven genoemde licentie te verstrekken en vrijwaart Leraar24 voor mogelijke aanspraken van derden ter zake.

Leraar24 zal zo veel mogelijk de naam van de gebruiker vermelden bij publicaties van het materiaal, maar kan niet garanderen dat dat altijd en overal gebeurt. 

Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Het is voor de gebruikers verboden bijdragen te plaatsen of de site te gebruiken op een manier waarvan de gebruiker weet, of redelijkerwijs behoort te weten dat zulks Leraar24, of overige gebruikers hindert of (in)directe schade toebrengt.
Het volgende is in ieder geval niet toegestaan:

- Het plaatsen van uitingen, berichten, teksten of namen van racistische of anderszins kwetsende of grove aard.
- Het openbaar maken of verspreiden van elke vorm van erotisch of pornografisch materiaal.
- Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van andere gebruikers.
- Inbreuk plegen op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Het plaatsen van inline links, torrents en vergelijkbare codes naar afbeeldingen of andere werken van derden zonder hun toestemming.
- Het plaatsen van kwaadaardige inhoud (zoals virussen of spyware) of hyperlinks naar externe sites met kwaadaardige inhoud.
- Hacken van het Leraar24 systeem of via Leraar24 het systeem van andere gebruikers.
- Iedere vorm van het openbaar maken of verspreiden van welke vorm van reclame dan ook, alsmede naar reclame verwijzen middels linken of deeplinken.
- Het plaatsen of verspreiden via Leraar24 van piramidespelen, kettingbrieven, of van commerciële, charitatieve of ideële boodschappen.
- Het plaatsen van uitlatingen die de indruk wekken dat de gebruiker hulppersoon of vertegenwoordiger van Leraar24 is.

Mocht Leraar24 een redelijk vermoeden krijgen van dan wel tot het besef komen dat bepaalde bijdragen of activiteiten in strijd zijn met de wet of met één van de hierboven genoemde verboden, dan heeft zij eenzijdig het recht om de bijdragen te verwijderen of elke andere maatregel te nemen om aan de inbreuk of schending een einde te maken. Leraar24 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

Voor klachten en/of opmerkingen, bij signalering van uitingen en/of gebruik in strijd met deze voorwaarden of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen en/of inbreuk maakt op rechten van derden verzoeken wij u vriendelijk rechtstreeks contact op te nemen met de webredactie.
Leraar24 is gerechtigd om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking 5 dagen na publicatie daarvan op Leraar24.nl. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zulks schriftelijk is overeengekomen tussen Leraar24 en een gebruiker.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Wij vragen hier toestemming voor.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat van deze website via uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen o.a. instellingen en voorkeuren van gebruikers worden onthouden en statistieken worden bijgehouden. Lees hier alles over ons cookiebeleid.

Door toe te stemmen, kunnen we o.a. anonieme statistieken bijhouden. Deze worden gebruikt voor onderzoek om de gebruikerservaring op deze site te optimaliseren.

Daarnaast wordt het mogelijk om artikelen te delen met social media platforms zoals Facebook of Twitter.

Wanneer u geen toestemming geeft, blijft de website functioneel toegankelijk.
Leraar24 gebruikt geen cookies voor commerciele doeleinden.