Het Onderwijs Ondersteunend Personeel

lerarenredactie | bijgewerkt op 26 april 2011

Onderwijsondersteunend personeel
Onder onderwijsondersteunend personeel vallen de lerarenondersteuner, de onderwijsassistent en de klassenassistent. Zij ondersteunen de leraar en vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

Ook functies als de conciërge, de praktijk- of theorie-instructeur, tutor, medewerker mediatheek, medewerker open leercentrum en toezichthouder behoren tot het onderwijsondersteunend personeel.

De lerarenondersteuner
Lerarenondersteuners werken in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Taken van een lerarenondersteuner zijn bijvoorbeeld:

 • het begeleiden van leerlingen bij het zelfstandig werken;
 • het geven van instructies aan kleine groepjes leerlingen;
 • het bijhouden van de voortgang van leerlingen;
 • het nakijken van toetsen.

Ook kan een lerarenondersteuner op verzoek van de docent meedenken over didactische werkvormen en lesdoelen en opvoedingsdoelen. Daarnaast wordt van lerarenondersteuners verwacht dat zij bijscholingscursussen volgen en vakliteratuur bijhouden..

Werkzaamheden van de onderwijsassistent
Onderwijsassistenten zijn werkzaam in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve). Ze hebben minder verantwoordelijkheden dan lerarenondersteuners. Het takenpakket van een onderwijsassistent verschilt per school. Onderwijsassistenten stemmen dit zelf af met de leraar die ze ondersteunen. In het algemeen heeft een onderwijsassistent allerlei organisatorische en begeleidende taken, zoals:

 • het organiseren van excursies;
 • het verzamelen van lesmateriaal;
 • het ondersteunen van kinderen bij het leren lezen;
 • het afnemen van een test;
 • het begeleiden van een groepje leerlingen;
 • het zelfstandig laten werken van de klas terwijl de docent zich bezig houdt met kinderen die extra aandacht nodig hebben.

Werkzaamheden van de klassenassistent
Klassenassistenten vindt u in het speciaal onderwijs. De functie is vergelijkbaar met die van onderwijsassistent in het basisonderwijs. Er zijn twee functieniveaus:

 • klassenassistent in schaal 3: vervult vooral verzorgende taken en geen onderwijsinhoudelijke taken;
 • klassenassistent in schaal 4: verricht eenvoudige, routinematige taken naast verzorgende taken, zoals het begeleiden van individuele leerlingen of kleine groepjes van leerlingen.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.