Professioneel statuut

lerarenredactie | 18 april 2017

Dankzij de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister hebben leraren een duidelijke eigen verantwoordelijkheid gekregen, met zeggenschap over vakinhoud, didactiek, pedagogiek en het beoordelen van prestaties van leerlingen.

Deze zeggenschap over vakinhoud, didactiek, pedagogiek en het beoordelen van prestaties van leerlingen houdt in dat je samen met je collega’s én met je schoolbestuur bepaalt:
A. Wat de inhoud van de lesstof is,
B. Op welke manier de lesstof wordt aangeboden aan de leerlingen en welke middelen daarbij gebruikt worden,
C. Welke pedagogisch-didactische aanpak er op school gebruikt wordt en op welke manier deze aanpak toegepast wordt (zoals bij leerlingenbegeleiding en oudercontacten),
D. Hoe jij en je collega’s, als onderdeel van het lerarenteam, jullie bekwaamheid onderhouden, waarbij jullie rekening houden met de onderdelen A, B en C.

Voldoende zeggenschap

Als leraar moet je voldoende zeggenschap van je bestuur en schoolleiding  over de invulling van je werk krijgen om dit goed te kunnen doen, binnen de kaders van het onderwijskundig beleid van je school. Op school maak je afspraken over de afstemming van deze professionele ruimte van jou en je collega’s en het schoolbeleid. Leraren kunnen bijvoorbeeld met hun bestuur afspreken dat de school een lerarenberaad heeft en dat een vertegenwoordiging van leraren uit het beraad regelmatig overlegt met het bestuur of de leiding van de school.

Schoolbestuur eindverantwoordelijk

Het schoolbestuur blijft eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, voor het functioneren van de school en voor het personeelsbeleid. Met de Wet Beroep Leraar en het lerarenregister is het schoolbestuur nu verplicht om bij het opstellen en uitvoeren van dit beleid rekening te houden met de basisprincipes van goed leraarschap die onderdeel zijn van een professionele standaard van leraren en met leraren afspraken te maken om ieders verantwoordelijkheid goed te regelen.

Professioneel statuut – professionele standaard

In deze wet staat ook dat het bevoegd gezag, dus het schoolbestuur, in overleg met zijn leraren een professioneel statuut opstelt. In dit statuut staan de afspraken die het schoolbestuur met leraren gemaakt heeft over de manier waarop de zeggenschap van leraren is geregeld. Het professioneel statuut moet rekening houden met de professionele standaard, waarin de leraren als beroepsgroep (minimum-)richtlijnen over het gedrag hebben vastgelegd.

Praktijkvoorbeelden

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.