Voorwaarden

Auteursrechten

Leraar24 staat het delen, aanpassen en gebruiken van de gepubliceerde content op deze website toe, tenzij anders aangegeven, onder de voorwaarden in de disclaimer.

Privacyverklaring

Kennisnet, NRO en de Onderwijscoöperatie gaan uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van www.leraar24.nl. In dit privacy statement staat beschreven hoe zij omgaan met deze verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.

Algemeen

Om gebruik van de website mogelijk te maken en de bovenstaande doelen te realiseren gaat Leraar24 zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van Leraar24. Leraar24 verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening van Leraar24 aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

Leraar24 verwerkt jouw persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of het doen van aanbiedingen door derden. Leraar24 wordt ook geen “eigenaar” van de verzamelde persoonsgegevens: jij blijft volledige zeggenschap houden over de gegevens die je aan Leraar24 verstrekt.

Leraar24 bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor Leraar24 deze verzamelt of verwerkt.

Leraar24 neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geleden privacy wetgeving, waaronder de meldplicht datalekken, in acht. Leraar24 heeft een functionaris gegevensbescherming (privacy officer) aangesteld die toezicht houdt op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Leraar24 hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Eventuele klachten of suggesties kan je sturen naar juridischezaken@kennisnet.nl

Doeleinden gegevensverwerking

Leraar24 verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of te informeren over de dienstverlening van Leraar24. Ook worden persoonsgegevens gebruikt voor communicatie met Leraar24 via websites of andere communicatiemiddelen over bijvoorbeeld de werking van de door u gebruikte diensten.

Statistisch geanonimiseerde gegevens worden door Leraar24 verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van Leraar24 en de gegevens zullen alleen worden aangewend om de door Leraar24 ontwikkelde en beheerde website en de dienstverlening van Leraar24 te optimaliseren.

Daarnaast verzamelt Leraar24 persoonsgegevens met het volgende doel:

 • het op optimale en veilige wijze kunnen aanbieden van diensten van Leraar24 aan jou;
 • management van de technische infrastructuur;
 • beantwoorden van vragen en klachten
 • het op anonieme basis uitvoeren van marktstudies en markten gebruikersanalyses.

Beveiliging

Kennisnet draagt binnen de Leraar24 organisatie zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de privacywetgeving. Deze maatregelen verzekeren, met inachtneming van de stand van de techniek en de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen, een passend beschermingsniveau, zulks met inachtneming van de risico’s die het verwerken van Persoonsgegevens, en de aard daarvan, meebrengen.

Kennisnet is ISO 27001:2013 gecertificeerd. Als organisatie hebben we daarmee aangetoond dat we voldoen aan de internationale standaard voor het beveiligen van informatie.

Kennisnet heeft ten behoeve van de beveiliging van persoonsgegevens onder meer de volgende maatregelen getroffen, inclusief organisatorische controle daarop:

 • inbraakalarm en alarmopvolging;
 • beveiligde (versleutelde) opslag van gegevensbestanden;
 • fysieke toegangscontrole tot de verschillende locaties;
 • logische toegangscontrole met wachtwoord en/of pincode;
 • traceerbaarheid met betrekking tot het gebruik en/of toegang tot persoonsgegevens is geborgd (logging);
 • beveiligingsbeleid met pro-actieve opvolging, uitvoering en handhaving door security officer;
 • housing en technisch beheer wordt uitgevoerd door ISO-gecertificeerde partijen;
 • Kennisnet maakt voor haar basis infrastructuur gebruik van een eigen serverpark in Nederland;
 • firewalls.

Op de naleving de bovengenoemde maatregelen wordt door Kennisnet (organisatorisch) gecontroleerd.

Toegang tot gegevensverzameling wordt slechts gegeven aan werknemers van Kennisnet die ingevolge hun taak toegang moeten hebben tot die gegevens. Met alle medewerkers is geheimhouding contractueel vastgelegd.

Kennisnet en de door haar ingeschakelde leveranciers nemen met betrekking tot de gegevensverzamelingen een geheimhoudingsplicht in acht.

Verstrekking aan derden

Leraar24 verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in jouw opdracht van of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Leraar24 kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van jou laten uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent Leraar24 onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement alsmede de geheimhoudingsplicht als opgenomen onder “Beveiliging” in acht nemen.

Rechten gebruiker

Leraar24 eerbiedigt de door de wet aan jouw toegekende privacyrechten. Je hebt – voor zover redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van jouw eigen persoonsgegevens. Ook kan je – in een aantal gevallen – het verzoek doen om ‘te worden vergeten’ in welk geval al je persoonsgegevens worden verwijderd. In geval persoonsgegevens via een andere verantwoordelijke aan Leraar24 zijn verstrekt, zoals bijvoorbeeld via een onderwijsinstelling, dient gebruiker het verzoek te doen via die verantwoordelijke.

Verzoeken kunnen worden gezonden aan de functionaris gegevensbescherming, e-mailadres: juridischezaken@kennisnet.nl

De functionaris gegevensbescherming zal een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming in behandeling nemen. Je identiteit zal worden geverifieerd alvorens uitvoering wordt gegeven aan het verzoek. Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van een gebruiker wordt door Kennisnet binnen een termijn van 4 weken (schriftelijk) afgehandeld.

Cookies

Leraar24 maakt op haar websites gebruik van cookies, meer informatie daarover lees je in de cookieverklaring.

Gebruikersreglement

Bezoekers kunnen reageren op artikelen op Leraar24, Leraar24 modereert deze reacties niet. Het volgende is in ieder geval niet toegestaan:

 • Het plaatsen van reacties of namen van kwetsende of grove aard.
 • Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van andere gebruikers.
 • Iedere vorm van het openbaar maken of verspreiden van welke vorm van reclame dan ook, alsmede naar reclame verwijzen middels linken of deeplinken.
 • Het plaatsen of verspreiden via Leraar24 van piramidespelen, kettingbrieven, of van commerciële, charitatieve of ideële boodschappen.
 • Het plaatsen van uitlatingen die de indruk wekken dat de gebruiker hulppersoon of vertegenwoordiger van Leraar24 is.

Mocht Leraar24 een redelijk vermoeden krijgen van dan wel tot het besef komen dat bepaalde bijdragen of activiteiten in strijd zijn met de wet of met één van de hierboven genoemde verboden, dan heeft zij eenzijdig het recht om de bijdragen te verwijderen of elke andere maatregel te nemen om aan de inbreuk of schending een einde te maken. Leraar24 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

Voor klachten en/of opmerkingen, bij signalering van uitingen en/of gebruik in strijd met deze voorwaarden of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen en/of inbreuk maakt op rechten van derden verzoeken wij je vriendelijk rechtstreeks contact op te nemen met de webredactie.