Voorwaarden

Auteursrechten

Leraar24 staat het delen, aanpassen en gebruiken van de gepubliceerde content op deze website toe, tenzij anders aangegeven, onder de voorwaarden in de disclaimer.

Privacyverklaring

Kennisnet, NRO en de Onderwijscoöperatie gaan uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van www.leraar24.nl. In dit privacy statement staat beschreven hoe zij omgaan met deze verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.

Algemeen

Leraar24 is een platform ontstaan uit een samenwerking tussen De Onderwijscoöperatie, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en Kennisnet, voor de professionele ontwikkeling van leraren. Het platform biedt kwalitatieve informatie over diverse thema’s die leraren in staat moet stellen hun vak op een goede manier in te vullen. Het gaat dan om onderwijsinhoud, onderwijsinrichting (didactisch, pedagogisch en organisatorisch) en de eigen professionele ontwikkeling van de leraar.
Leraar24 geeft informatie die is gebaseerd op kennis uit onderzoek en op kennis en ervaring uit de praktijk. Het biedt achtergrondinformatie, inspiratie, oplossingen en voorbeelden die direct toepasbaar zijn in de onderwijspraktijk. Verder biedt Leraar24 leraren de mogelijkheid om met collega’s en deskundigen in contact te komen.

Om gebruik van de website mogelijk te maken en de bovenstaande doelen te realiseren gaat Leraar24 zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van Leraar24. Leraar24 verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening van Leraar24 aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

Leraar24 verwerkt uw persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of het doen van aanbiedingen door derden. Leraar24 wordt ook geen “eigenaar” van de door verzamelde persoonsgegevens: u blijft volledige zeggenschap houden over de gegevens die u aan Leraar24 verstrekt.

Leraar24 bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor Leraar24 deze verzamelt of verwerkt.

Leraar24 neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geleden privacy wetgeving, waaronder de meldplicht datalekken, in acht. Leraar24 heeft een functionaris gegevensbescherming (privacy officer) aangesteld die toezicht houdt op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Leraar24 hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Eventuele klachten of suggesties kunt u sturen naar juridischezaken@kennisnet.nl

Cookies

Leraar24 maakt op haar websites gebruik van cookies, voor meer informatie daarover kunt u terecht in de cookieverklaring.

Doeleinden gegevensverwerking

Leraar24 verwerkt en verzamelt persoonsgegevens met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of te informeren over de dienstverlening van Leraar24. Ook worden persoonsgegevens gebruikt voor communicatie met Leraar24 via websites of andere communicatiemiddelen over bijvoorbeeld de werking van de door u gebruikte diensten.

Statistisch geanonimiseerde gegevens worden door Leraar24 verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van Leraar24 en de gegevens zullen alleen worden aangewend om de door Leraar24 ontwikkelde en beheerde websites en de dienstverlening van Leraar24 te optimaliseren.

Daarnaast verzamelt Leraar24 persoonsgegevens met het volgende doel:

 • het op optimale en veilige wijze kunnen aanbieden van diensten van Leraar24 aan u;
 • het analyseren van websitegebruik;
 • management van de technische infrastructuur;
 • beantwoorden van vragen en klachten
 • verstrekken van inlichtingen en informatie aan u;
 • het op anonieme basis uitvoeren van marktstudies en markten gebruikersanalyses.

Meer specifiek noemt Leraar24 als doel voor de gegevensverwerking de door haar gebruikte authenticatie- en autorisatiesystemen:

 • Gepersonaliseerde toegang tot aangeboden diensten die binnen het netwerken/ of op de websites van Leraar24 te vinden zijn;
 • Identificatie van u van het netwerk en/of de diensten van Leraar24 en het vaststellen van de daarmee gepaard gaande gebruiksrechten;
 • Het tot stand brengen van verbindingen tussen afzenders en geadresseerden;
 • Het onderhoud en beheer van het netwerk en/of diensten van Leraar24 ;
 • Interne controle en beveiliging;
 • Onderzoek en statistiek ten behoeve van het gebruik van het netwerk en/of diensten van Leraar24.

Beveiliging

Kennisnet draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de privacywetgeving. Deze maatregelen verzekeren, met inachtneming van de stand van de techniek en de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen, een passend beschermingsniveau, zulks met inachtneming van de risico’s die het verwerken van Persoonsgegevens, en de aard daarvan, meebrengen.

Kennisnet is ISO 27001:2013 gecertificeerd. Als organisatie hebben we daarmee aangetoond dat we voldoen aan de internationale standaard voor het beveiligen van informatie.

Kennisnet heeft ten behoeve van de beveiliging van persoonsgegevens onder meer de volgende maatregelen getroffen, inclusief organisatorische controle daarop:

 • inbraakalarm en alarmopvolging;
 • beveiligde (versleutelde) opslag van gegevensbestanden;
 • fysieke toegangscontrole tot de verschillende locaties;
 • logische toegangscontrole met wachtwoord en/of pincode;
 • traceerbaarheid met betrekking tot het gebruik en/of toegang tot persoonsgegevens is geborgd (logging);
 • beveiligingsbeleid met pro-actieve opvolging, uitvoering en handhaving door security officer;
 • housing en technisch beheer wordt uitgevoerd door ISO-gecertificeerde partijen;
 • Kennisnet maakt voor haar basis infrastructuur gebruik van een eigen serverpark in Nederland;
 • firewalls.

 

Op de naleving de bovengenoemde maatregelen wordt door Kennisnet (organisatorisch) gecontroleerd.

Toegang tot gegevensverzameling wordt slechts gegeven aan werknemers van Kennisnet die ingevolge hun taak toegang moeten hebben tot die gegevens. Met alle medewerkers is geheimhouding contractueel vastgelegd.

Kennisnet en de door haar ingeschakelde leveranciers nemen met betrekking tot de gegevensverzamelingen een geheimhoudingsplicht in acht.

Verstrekking aan derden

Leraar24 verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in uw opdracht van of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Leraar24 kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van u laten uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent Leraar24 onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement alsmede de geheimhoudingsplicht als opgenomen onder 4 in acht nemen.

Rechten gebruiker

U heeft in lijn met de WBP – voor zover redelijkerwijs mogelijk – het rechten van tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van diens eigen persoonsgegevens.

Verzoeken kunnen worden gezonden aan de functionaris gegevensbescherming, e-mailadres: juridischezaken@kennisnet.nl

De privacyfunctionaris zal een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming in behandeling nemen. De identiteit van gebruiker zal worden geverifieerd alvorens uitvoering wordt gegeven aan het verzoek. Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens een gebruiker wordt door Leraar24 binnen een termijn van 4 weken (schriftelijk) afgehandeld.

Gebruikersreglement

Het volgende is in ieder geval niet toegestaan:

 • Het plaatsen van uitingen, berichten, teksten of namen van racistische of anderszins kwetsende of grove aard.
 • Het openbaar maken of verspreiden van elke vorm van erotisch of pornografisch materiaal.
 • Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van andere gebruikers.
 • Inbreuk plegen op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.
 • Het plaatsen van inline links, torrents en vergelijkbare codes naar afbeeldingen of andere werken van derden zonder hun toestemming.
 • Het plaatsen van kwaadaardige inhoud (zoals virussen of spyware) of hyperlinks naar externe sites met kwaadaardige inhoud.
 • Hacken van het Leraar24 systeem of via Leraar24 het systeem van andere gebruikers.
 • Iedere vorm van het openbaar maken of verspreiden van welke vorm van reclame dan ook, alsmede naar reclame verwijzen middels linken of deeplinken.
 • Het plaatsen of verspreiden via Leraar24 van piramidespelen, kettingbrieven, of van commerciële, charitatieve of ideële boodschappen.
 • Het plaatsen van uitlatingen die de indruk wekken dat de gebruiker hulppersoon of vertegenwoordiger van Leraar24 is.

Mocht Leraar24 een redelijk vermoeden krijgen van dan wel tot het besef komen dat bepaalde bijdragen of activiteiten in strijd zijn met de wet of met één van de hierboven genoemde verboden, dan heeft zij eenzijdig het recht om de bijdragen te verwijderen of elke andere maatregel te nemen om aan de inbreuk of schending een einde te maken. Leraar24 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

Voor klachten en/of opmerkingen, bij signalering van uitingen en/of gebruik in strijd met deze voorwaarden of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen en/of inbreuk maakt op rechten van derden verzoeken wij u vriendelijk rechtstreeks contact op te nemen met de webredactie.