praktijk
po

Effectief en doelgericht leren met IPC

Het International Primary Curriculum (IPC) is een lesaanpak voor het primair onderwijs die kinderen effectief en doelgericht wil laten leren. Vanuit een centraal thema werken de leerlingen aan leerdoelen. De rol van de leraar is faciliterend.

Het IPC is een lesaanpak voor zaakvakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en creatieve vakken zoals tekenen en handvaardigheid. De aanpak is ontwikkeld voor Nederlandse basisscholen die kinderen effectiever willen laten leren. Internationalisering is overal in verweven.

Thema als vertrekpunt, de leraar faciliteert

Werken met het IPC betekent dat het er niet om gaat wat de leerling gaat doen op school, maar wat hij gaat leren. Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en de vormgeving van het leren. Dit heeft grote consequenties voor de rol van de leraar. In plaats van klassikaal doceren ligt de nadruk meer op het faciliteren van het leren.

IPC heeft vier leeftijdsniveaus

Het curriculum is onderverdeeld in units. Elke unit start met een enthousiasmerende activiteit, om leerlingen te motiveren meer over het onderwerp te willen leren. Daarna volgt de kennisoogst, waarbij de leerlingen hun voorkennis activeren en vastleggen.

Vervolgens informeert de leraar de kinderen over wat ze gaan leren, aan de hand van de gegeven doelen per vakgebied. De lessen die volgen bestaan uit onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten.

De leerlingen werken aan de leerdoelen per vak, aan persoonlijke en internationale doelen. De leerdoelen van het IPC zijn geformuleerd voor vier leeftijdsniveaus. Deze worden mileposts genoemd. Bij elke milepost worden leerdoelen beschreven die kinderen bereikt moeten hebben tegen het einde van het schooljaar waarin zij respectievelijk 6, 8, 10 en 12 jaar worden. Iedere unit wordt feestelijk afgesloten waarbij kinderen de kans kijken terug te kijken en ze anderen kunnen laten zien wat ze hebben geleerd.

Meer weten over internationaal onderwijs?

Thema

Leermiddelen

Onderwerpen

Lesmethoden

Leren met de blik naar buiten
Het International Primary Curriculum verweeft internationalisering in alle zaak- en creatieve vakken.


Internationale dimensie in het onderwijs
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW. Hoe wordt internationalisering vormgegeven in het Nederlandse onderwijsveld? Aan welke vormen van internationalisering is behoefte in het onderwijsveld? Hoe kan internationalisering verder worden gestimuleerd?


Internationale grondslag vernieuwing
Scholen kunnen aan de slag met een internationaal curriculum. Dit curriculum moest voldoen aan de leerdoeleisen die in verschillende landen worden gesteld.


De wereld vanuit een ander perspectief
Hoe kunnen basisscholen de multiculturele samenleving, internationalisering en (wereld)burgerschap op de agenda zetten in hun onderwijs?


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.