Disclaimer

Deze website www.leraar24.nl wordt aangeboden door Stichting Kennisnet, het NRO en de Onderwijscoöperatie. In deze disclaimer kun je lezen hoe wij omgaan met de content op Leraar24. Daarnaast lees je in de disclaimer of en hoe je gebruik mag maken van de op Leraar24 geplaatste content. Leraar24 publiceert  ter informatie vrij toegankelijke, afbeeldingen en andere materialen.

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van Leraar24 de uiterste zorg is besteed, is het ondanks deze zorg en aandacht mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Leraar24 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of voor door gebruikers geplaatste content.

Onder de hiernavolgende voorwaarden mag de door Leraar24 ter beschikking gestelde content worden gebruikt

Artikelen en teksten (niet zijnde toegevoegde bestanden)
Op Leraar24 gepubliceerde (artikel)teksten zijn, tenzij anders aangegeven, onder naamsvermeldingvrij te gebruiken, te delen, en aan te passen, in lijn met de Creative Commons licentie CC BY-SA.

Toegevoegde bestanden
Toegevoegde bestanden (zoals bijlagen in PDF gehost op de website van Leraar24 dan wel elders) zijn, tenzij anders aangegeven, niet vrij te gebruiken anders dan voor het op een beeldscherm laden, bekijken en/of afdrukken voor eigen gebruik. Indien je op een andere wijze gebruik wilt maken van een dergelijk bestand dien je hier vooraf toestemming voor te hebben van Leraar24. Voor toestemming kan je je wenden tot de rechthebbende partij, of wanneer deze niet is vermeld, tot info@leraar24.nl.

Video’s
Video’s van Leraar24 met een publicatiedatum tot 1 januari 2017 worden altijd aangeboden onder CC BY-NC-ND. Tenzij anders vermeld, worden video’s met een publicatiedatum vanaf 1 januari 2017 op de website van Leraar24 aangeboden onder de Creative Commons Licentie CC BY-ND.

De video’s aangeboden onder beide licenties mogen gedeeld worden onder voorwaarde van naamsvermelding. Het bewerken van video’s (waaronder ook wordt verstaan het inkorten of opknippen van) is nadrukkelijk niet toegestaan.

Voor embedde video’s van derden die op de website van Leraar24 worden getoond, zoals embed via YouTube, gelden altijd de voorwaarden van de derde partij.

Indien je gebruik wilt maken van een video, maar de bij de video vermelde licentie is niet toereikend, neem dan contact op met info@leraar24.nl.

Foto’s en afbeeldingen
Foto’s op www.leraar24.nl zijn beschermd door het auteursrecht van Leraar24 en/of haar licentiegevers. Je mag deze werken op een beeldscherm laden. Iedere andere openbaarmaking of verveelvoudiging zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins al of niet voor commercieel hergebruik, is niet toegestaan, tenzij je expliciete, voorafgaande toestemming van Leraar24 hebt.

Notice and take down

Leraar24 onderschrijft de ECP Gedragscode Notice and take down van 9 oktober 2008.

Leraar24 zal klachten over de website alsmede over gebruikersinhoud geplaatst op de website onderzoeken en indien nodig ingrijpen. Leraar24 behoudt zich, in lijn met de Gedragscode, het recht voor om zonder voorafgaande mededeling de website te wijzigen en/of door geplaatste (gebruikers) content te verwijderen. Indien je klachten hebt over de inhoud van www.leraar24.nl kan je deze richten aan juridischezaken@kennisnet.nl. Leraar24 streeft ernaar binnen 10 werkdagen op je klacht te reageren.

Ondanks dat Leraar24 alles in het werk heeft gesteld om de rechthebbenden te traceren, is het mogelijk dat er materiaal of beelden zijn opgenomen waarvoor je geen toestemming hebt gegeven. Wij verzoeken je om in dat geval contact op te nemen met info@leraar24.nl.

Aansprakelijkheid

Leraar24 wordt door Kennisnet, het NRO en de Onderwijscoöperatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud en analyses getoond op of via Leraar24 kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Leraar24 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan uit het bezoeken of gebruik van Leraar24 of voor enige schade ontstaan uit (on)beschikbaarheid van verleende diensten, aangeboden of verwezen inhoud of gegevens, behalve in het geval van aantoonbare opzet of grove nalatigheid aan de kant van Leraar24.

Responsible disclosure

Bij Kennisnet vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Wij vragen je een bijdrage te leveren aan de veiligheid van ict-systemen en het beheersen van de kwetsbaarheid van ict-systemen. Dat kun je doen door de door jou ontdekte kwetsbaarheden op verantwoorde wijze bij Kennisnet te melden. Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we aanvullende (beveiligings)maatregelen kunnen treffen.

Wij vragen je:

  • Je bevindingen te melden via security@kennisnet.nl. Om te voorkomen dat jouw bevindingen in verkeerde handen vallen kun je je bevindingen versleutelen met onze PGP-key.
  • De door jou ontdekte kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of (persoons)gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
  • Je bevinding/probleem niet met anderen te delen totdat de kwetsbaarheid is verholpen en alle (vertrouwelijke) gegevens die zijn verkregen door de kwetsbaarheid direct na het verhelpen daarvan te wissen.
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
  • Voldoende informatie te geven om de kwetsbaarheid te reproduceren zodat wij deze zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wij zeggen toe dat:

  • We reageren binnen 3 werkdagen op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
  • Als je je aan bovenstaande voorwaarden houdt, wij geen aangifte van een strafbaar feit zullen doen of andere juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding.*
  • Wij jouw melding vertrouwelijk behandelen en je persoonsgegevens zonder jouw toestemming niet zullen delen met derden of verder zullen verwerken, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
  • Wij je op de hoogte houden van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid.
  • In berichtgeving over de gemelde kwetsbaarheid wij je, indien je dit wenst, zullen vermelden als ontdekker van de kwetsbaarheid. Wij streven ernaar alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

* Let op: het feit dat Kennisnet geen aangifte tegen jou zal doen sluit niet uit dat er een strafrechtelijk onderzoek naar jouw handelen gehouden kan worden dan wel dat je strafrechtelijk kunt worden veroordeeld.

Wijzigingen

Leraar24 behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling deze disclaimer te wijzigen.