Disclaimer

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van www.leraar24.nl de uiterste zorg en aandacht is besteed, kunnen de makers niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de inhoud. Leraar24 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of voor (door gebruikers) geplaatste content.

Onder de hiernavolgende voorwaarden mag de door Leraar24 ter beschikking gestelde content worden gebruikt

Artikelen en teksten (niet zijnde toegevoegde bestanden)
Op Leraar24 gepubliceerde (artikel)teksten zijn, tenzij anders aangegeven, onder naamsvermeldingvrij te gebruiken, te delen, en aan te passen, in lijn met de Creative Commons licentie CC BY-SA.

Toegevoegde bestanden
Toegevoegde bestanden (zoals bijlagen in PDF gehost op de website van Leraar24 dan wel elders) zijn, tenzij anders aangegeven, niet vrij te gebruiken anders dan voor het op een beeldscherm laden, bekijken en/of afdrukken voor eigen gebruik. Indien u op een andere wijze gebruik wilt maken van een dergelijk bestand dient u hier vooraf toestemming voor te hebben van Leraar24. Voor toestemming kunt u zich wenden tot de rechthebbende partij, of wanneer deze niet is vermeld, tot info@leraar24.nl.

Video’s
Video’s van Leraar24 met een publicatiedatum tot 1 januari 2017 worden altijd aangeboden onder CC BY-NC-ND. Tenzij anders vermeld, worden video’s met een publicatiedatum vanaf 1 januari 2017 op de website van Leraar24 aangeboden onder de Creative Commons Licentie CC BY-ND.

De video’s aangeboden onder beide licenties mogen gedeeld worden onder voorwaarde van naamsvermelding. Het bewerken van video’s (waaronder ook wordt verstaan het inkorten of opknippen van) is nadrukkelijk niet toegestaan.

Voor embedde video’s van derden die op de website van Leraar24 worden getoond, zoals embed via YouTube, gelden altijd de voorwaarden van de derde partij.

Indien u gebruik wilt maken van een video, maar de bij de video vermelde licentie niet toereikend is, neemt u dan contact op met info@leraar24.nl.

Foto’s en afbeeldingen
Foto’s op www.leraar24.nl zijn beschermd door het auteursrecht van Leraar24 en/of haar licentiegevers. U mag deze werken op een beeldscherm laden. Iedere andere openbaarmaking of verveelvoudiging zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins al of niet voor commercieel hergebruik, is niet toegestaan, tenzij u expliciete, voorafgaande toestemming van Leraar24 voor heeft.

Notice and take down

Leraar24 onderschrijft de ECP Gedragscode Notice and take down van 9 oktober 2008.

Leraar24 zal klachten over de website alsmede over gebruikersinhoud geplaatst op de website onderzoeken en indien nodig ingrijpen. Leraar24 behoudt zich, in lijn met de Gedragscode, het recht voor om zonder voorafgaande mededeling de website te wijzigen en/of door geplaatste (gebruikers) content te verwijderen. Indien u klachten heeft over de inhoud van www.leraar24.nl kunt u deze richten aan juridischezaken@kennisnet.nl. Leraar24 streeft ernaar binnen 10 werkdagen op uw klacht te reageren.

Ondanks dat Leraar24 alles in het werk heeft gesteld om de rechthebbenden te traceren, het mogelijk is dat er materiaal of beelden zijn opgenomen waarvoor u geen toestemming heeft gegeven. Wij verzoeken u om in dat geval contact op te nemen met info@leraar24.nl.

Wijzigingen

Leraar24 behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling deze disclaimer te wijzigen.