Disclaimer

Deze website wordt aangeboden door Stichting Kennisnet en haar partners het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). In deze disclaimer kun je lezen hoe wij omgaan met de content op leraar24.nl. Daarnaast lees je in deze disclaimer of en hoe je gebruik mag maken van de op leraar24.nl geplaatste content. 

Kennisnet, het ministerie van OCW en het NRO publiceren op leraar24.nl ter informatie vrij toegankelijke, teksten, afbeeldingen en andere contenttypes. 

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van leraar24.nl de uiterste zorg is besteed, is het ondanks deze zorg en aandacht mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Kennisnet, het ministerie van OCW en het NRO aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of voor door gebruikers geplaatste content.

Auteursrecht

Teksten en video’s op leraar24.nl met een publicatiedatum vanaf 1 januari 2019, mag je tenzij anders vermeld, onder de Creative Commons BY-NC-ND licentie 4.0 gebruiken. Voor tekst en video met een initiële publicatiedatum tot en met 31 december 2018 blijft de Creative Commons BY-NC-ND licentie 3.0 gehanteerd. Alle andere werken zoals foto’s, diagrammen, rapporten of grafieken op leraar24.nl zijn beschermd door het auteursrecht van Stichting Kennisnet, het ministerie van OCW en het NRO en/of haar voormalige partners en/of licentiegevers. 

Je mag deze werken op een beeldscherm laden, bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere andere openbaarmaking of verveelvoudiging al dan niet voor commercieel hergebruik zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins is niet toegestaan, tenzij expliciet op de website aangegeven. 

Door Kennisnet en haar partners ter beschikking gestelde downloads mogen enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van Kennisnet gebruikt worden. 

Kennisnet en haar partners zijn niet verantwoordelijk voor content en reacties die door gebruikers en bezoekers op leraar24.nl worden geplaatst. Kennisnet en haar partners modereren de door gebruikers geplaatste content en reactie niet.

Notice and take down

Kennisnet en haar partners onderschrijven de ECP Gedragscode Notice and take down van 2018. 

Kennisnet en haar partners onderzoeken klachten over de website alsmede over gebruikersinhoud geplaatst op de website en indien nodig ingrijpen. Kennisnet, het ministerie van OCW en het NRO behouden zich, in lijn met de Gedragscode, het recht voor om zonder voorafgaande mededeling de website te wijzigen en/of geplaatste (gebruikers)content te verwijderen. Indien je klachten hebt over de inhoud van leraar24.nl kun je deze richten aan juridischezaken@kennisnet.nl. Kennisnet streeft ernaar binnen 10 werkdagen op je klacht te reageren.

Aansprakelijkheid

Leraar24.nl wordt door Kennisnet, het ministerie van OCW en het NRO met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud en analyses getoond op of via leraar24.nl kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. 

Kennisnet, het ministerie van OCW en het NRO aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan uit het bezoeken of gebruik van leraar24.nl of voor enige schade ontstaan uit (on)beschikbaarheid van verleende diensten, aangeboden of verwezen inhoud of gegevens, behalve in het geval van aantoonbare opzet of grove nalatigheid aan de kant van Kennisnet, het ministerie van OCW en/of het NRO.

Responsible disclosure

Bij Kennisnet vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. 

Wij vragen je een bijdrage te leveren aan de veiligheid van ict-systemen en het beheersen van de kwetsbaarheid van ict-systemen. Dat kun je doen door de door jou ontdekte kwetsbaarheden op verantwoorde wijze bij Kennisnet te melden. Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we aanvullende (beveiligings)maatregelen kunnen treffen. 

Wij vragen je: 

  • Je bevindingen te melden via security@kennisnet.nl. Om te voorkomen dat jouw bevindingen in verkeerde handen vallen kun je je bevindingen versleutelen met onze PGP-key. 
  • De door jou ontdekte kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of (persoons)gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen. 
  • Je bevinding/probleem niet met anderen te delen totdat de kwetsbaarheid is verholpen en alle (vertrouwelijke) gegevens die zijn verkregen door de kwetsbaarheid direct na het verhelpen daarvan te wissen. 
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden. 
  • Voldoende informatie te geven om de kwetsbaarheid te reproduceren zodat wij deze zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn. 

Wij zeggen toe dat: 

  • We reageren binnen 3 werkdagen op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing. 
  • Als je je aan bovenstaande voorwaarden houdt, wij geen aangifte van een strafbaar feit zullen doen of andere juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding.* 
  • Wij jouw melding vertrouwelijk behandelen en je persoonsgegevens zonder jouw toestemming niet zullen delen met derden of verder zullen verwerken, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk. 
  • Wij je op de hoogte houden van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid. 
  • In berichtgeving over de gemelde kwetsbaarheid wij je, indien je dit wenst, zullen vermelden als ontdekker van de kwetsbaarheid. Wij streven ernaar alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost. 

* Let op: het feit dat Kennisnet geen aangifte tegen jou zal doen sluit niet uit dat er een strafrechtelijk onderzoek naar jouw handelen gehouden kan worden dan wel dat je strafrechtelijk kunt worden veroordeeld. 

Cc/by/3.0 NL. Geschreven door Floor Terra (responsibledisclosure.nl), bewerkt door Kennisnet.

ISO 27001

Kennisnet is ISO 27001:2013 gecertificeerd. Als organisatie hebben we daarmee aangetoond dat we voldoen aan de internationale standaard voor het beveiligen van informatie. 

Dit betekent onder andere dat we bij de ontwikkeling en beheer van onze diensten, zoals leraar24.nl, informatiebeveiliging goed hebben geregeld. En dat gegevens die ermee worden verwerkt goed zijn beschermd. 
Heb je vragen of opmerkingen die te maken hebben met informatiebeveiliging? Stuur een e-mail aan support@kennisnet.nl.

Wijzigingen

Kennisnet, het ministerie van OCW en het NRO behouden zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling deze disclaimer te wijzigen. 

Versie 3.0, 1 januari 2021

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.