Privacyverklaring

Kennisnet en haar samenwerkingspartners het ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap (OCW) en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gaan uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van leraar24.nl. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe Kennisnet, het ministerie van OCW en het NRO omgaan met deze verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.

Voor zover er voor het gebruik van leraar24.nl een aparte (gebruikers)overeenkomst met een onderwijsinstelling, schoolbestuur, samenwerkingsverband of leverancier is of wordt afgesloten, gaan de bepalingen van die overeenkomst en de bijbehorende bewerkersovereenkomst vóór op de bepalingen van deze privacyverklaring. 

1. Algemeen

Kennisnet, het ministerie van OCW en het NRO gaan zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van leraar24.nl. Kennisnet, het ministerie van OCW en het NRO verzamelen alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening van Kennisnet, het ministerie van OCW en het NRO aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

Kennisnet, het ministerie van OCW en het NRO verwerken jouw persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of het doen van aanbiedingen door derden. Kennisnet, het ministerie van OCW en het NRO worden ook geen ‘eigenaar’ van de verzamelde persoonsgegevens: je blijft volledige zeggenschap houden over de gegevens die je aan Kennisnet, het ministerie van OCW en het NRO verstrekt.

Kennisnet, het ministerie van OCW en het NRO bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor Kennisnet, het ministerie van OCW en het NRO deze verzamelen of verwerken.

Kennisnet, het ministerie van OCW en het NRO nemen bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht. Kennisnet heeft een functionaris gegevensbescherming (privacy officer) aangesteld die toezicht houdt op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Kennisnet, het ministerie van OCW en het NRO hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Eventuele klachten of suggesties kun je sturen naar support@kennisnet.nl.

2. Doeleinden gegevensverwerking

Kennisnet, het Ministerie van OCW en het NRO verwerken en verzamelen persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of te informeren over de dienstverlening van leraar24.nl. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt voor communicatie met en via websites of andere communicatiemiddelen over bijvoorbeeld de werking van leraar24.nl.

Statistisch geanonimiseerde gegevens worden door Kennisnet verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van Kennisnet websites en diensten en de gegevens zullen alleen worden aangewend om de door Kennisnet ontwikkelde en beheerde website leraar24.nl te optimaliseren.

Daarnaast verzamelen Kennisnet, het ministerie van OCW en het NRO persoonsgegevens met het volgende doel:

 • het op optimale en veilige wijze kunnen aanbieden van diensten aan jou;
 • management van de technische infrastructuur;
 • beantwoorden van vragen en klachten;
 • het op anonieme basis uitvoeren van gebruikersanalyses.

3. Beveiliging

Kennisnet draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de privacywetgeving. Deze maatregelen verzekeren, met inachtneming van de stand van de techniek en de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen, een passend beschermingsniveau, zulks met inachtneming van de risico’s die het verwerken van persoonsgegevens, en de aard daarvan, meebrengen.

Kennisnet is ISO 27001:2013 gecertificeerd. Als organisatie hebben we daarmee aangetoond dat we voldoen aan de internationale standaard voor het beveiligen van informatie.

Kennisnet heeft ten behoeve van de beveiliging van persoonsgegevens onder meer de volgende maatregelen getroffen, inclusief organisatorische controle daarop:

 • inbraakalarm en alarmopvolging;
 • beveiligde (versleutelde) opslag van gegevensbestanden;
 • fysieke toegangscontrole tot de verschillende locaties;
 • logische toegangscontrole met wachtwoord en/of pincode;
 • traceerbaarheid met betrekking tot het gebruik en/of toegang tot persoonsgegevens is geborgd (logging);
 • beveiligingsbeleid met pro-actieve opvolging, uitvoering en handhaving door security officer;
 • housing en technisch beheer wordt uitgevoerd door ISO-gecertificeerde partijen;
 • Kennisnet maakt voor haar basis infrastructuur gebruik van een eigen serverpark in Nederland;
 • firewalls.

Op de naleving de bovengenoemde maatregelen wordt door Kennisnet (organisatorisch) gecontroleerd.

Toegang tot gegevensverzameling wordt slechts gegeven aan werknemers van Kennisnet die ingevolge hun taak toegang moeten hebben tot die gegevens. Met alle medewerkers is geheimhouding contractueel vastgelegd.

Kennisnet en de door haar ingeschakelde leveranciers nemen met betrekking tot de gegevensverzamelingen een geheimhoudingsplicht in acht.

4. Verstrekking aan derden

Kennisnet, het ministerie van OCW en het NRO verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in jouw opdracht van of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Kennisnet, het ministerie van OCW en het NRO kunnen het beheer en bewerken van persoonsgegevens van jou laten uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent Kennisnet en/of het ministerie van OCW en/of het NRO onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement alsmede de geheimhoudingsplicht als opgenomen onder 3 in acht nemen.

5. Rechten gebruiker

Kennisnet, het ministerie van OCW en het NRO eerbiedigen de door de wet aan jouw toegekende privacyrechten. Je hebt – voor zover redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van jouw eigen persoonsgegevens. Ook kan je – in een aantal gevallen – het verzoek doen om ‘te worden vergeten’ in welk geval al je persoonsgegevens worden verwijderd. In geval persoonsgegevens via een andere verantwoordelijke aan Kennisnet, het ministerie van OCW en het NRO zijn verstrekt, zoals bijvoorbeeld via een onderwijsinstelling, dient gebruiker het verzoek te doen via die verantwoordelijke.

Verzoeken kunnen worden gezonden aan de functionaris gegevensbescherming van Kennisnet, e-mailadres: support@kennisnet.nl.

Kennisnet support zal, zo nodig in overleg met de functionaris gegevensbescherming, een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming in behandeling nemen. Je identiteit zal worden geverifieerd alvorens uitvoering wordt gegeven aan het verzoek. Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van een gebruiker wordt door Kennisnet binnen een termijn van 4 weken (schriftelijk) afgehandeld.

6. Wijzigingen

Kennisnet behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling deze privacyverklaring te wijzigen.

Versie 3, 1 januari 2021

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.