praktijk
vo

Groene Hart Leerpark stimuleert een lerende cultuur bij hun leraren

Tussen 2014 en 2017 heeft de Onderwijscoöperatie in samenwerking met de VO-raad de pilot ‘de school als professionele leergemeenschap’ begeleid. Het doel van deze pilot was scholen de kans te bieden te werken aan een lerende cultuur bij leraren. In deze video zien we hoe vmbo-school Het Groene Hart dit heeft aangepakt.

  • Embedcode

Wat is een professionele leergemeenschap?

Een professionele leergemeenschap (PLG) is een organisatie waarbinnen leraren optimale ruimte hebben om het onderwijs vorm te kunnen geven en te werken aan hun eigen professionele ontwikkeling, gekoppeld aan de visie van de school.

Van Veen et al. (2010) omschrijven in hun reviewstudie¹ naar de professionele ontwikkeling van leraren een professionele leergemeenschap als een organisatie:

  • waarin wordt samengewerkt
  • gericht op de professionele ontwikkeling van leraren
  • en op die van de school.

Wat is het doel van het project?

De kwaliteit van onderwijsopbrengsten hangt nauw samen met de kwaliteit van de school als professionele organisatie waarin professionals – schoolleiders en leraren – met elkaar samenwerken. Om dat doel te bereiken is het belangrijk dat scholen werken aan blijvende en permanente kwaliteitsontwikkeling. Om te zorgen dat de kwaliteit duurzaam verbetert is permanente professionalisering van leraren in de school en op de werkplek nodig.  Wil de school uitgroeien tot een professionele leergemeenschap met een professionele cultuur waarin leraren de ruimte krijgen en nemen om hun talenten, en daarmee ook de talenten van de leerlingen, verder te ontplooien, dan is daarvoor gerichte professionalisering voor alle functies en rollen in de school nodig.

Good practice: professionele leerteams op het Groene Hart

Het project professionele leergemeenschap van de Onderwijscoöperatie komt precies op het goede moment op het Groene Hart Leerpark in Alphen aan de Rijn. Het sluit prima aan bij de ambities en het nieuw geformuleerde doel voor het Leerpark namelijk “de onderwijskwaliteit verbeteren en een meer professionele cultuur bewerkstelligen.”

Afdelingsleider Marieke Hulsbergen vraagt twee leraren om projectleider te worden voor het PLG-project. Dat zijn Manon Huttinga en Edward Wijsman. Zij begeleiden het gehele proces tot een professionele leergemeenschap en ondersteunen de collega’s bij de onderwijsontwikkeling. Samen met de leraren besluiten ze om te gaan samenwerken in thematische professionele leerteams (PLT’s).

Om te komen tot zo’n professioneel leerteam is een aantal kaders opgesteld. Met deze kaders is tevens de professionele ruimte voor de leraar afgebakend: het thema van de PLT sluit aan bij het schoolplan én het PLT komt de leerling ten goede. De PLT’s werken met een Plan van Aanpak waarin het doel, de vorderingen, de resultaten en de evaluatie beschreven worden. Voorbeelden waarmee de leraren aan de slag gingen in PLT’s: remedial teaching, taalbeleid, schoolregels, maar ook de organisatie van het management.

De invoering van PLT’s heeft op het Groene Hart Leerpark de manier van denken en handelen bij de leraren en bij leidinggevenden daadwerkelijk veranderd. Er wordt tijd ingeruimd om een probleem eerst meer en beter te analyseren. Daarna komen pas oplossingen in beeld.

Gedeeld leiderschap

Marieke Hulsbergen, afdelingsleider en lid van het managementteam, ziet niet alleen veranderingen bij de leraren maar ook bij de afdelingsleiders. Hulsbergen: “De leidinggevenden gaan meer faciliteren en ondersteunen, minder sturen en coördineren. Soms stappen zij nog in de valkuil om snel tot een product te komen. En soms is het nog lastig om procesmatig te denken en is het niet makkelijk om uit te zoomen. Het proces heeft tijd nodig.”

Onderwerpen

Scholing


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.