Wat je moet weten over passend onderwijs
beleid
po vo

Wat je moet weten over passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Een plek waar wordt gekeken naar hun mogelijkheden, waar ze worden uitgedaagd en waar ook aandacht is voor een eventuele beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

© Bart Versteeg

Het passend onderwijs werd in 2014 ingevoerd. Vanaf die tijd zijn scholen verplicht om voor alle leerlingen een passende plek te vinden, ook als een leerling ondersteuning nodig heeft. Met de invoering van het passend onderwijs is ook de zorgplicht voor scholen ingevoerd. Leerlingen met extra ondersteuning krijgen daardoor dicht bij huis het onderwijs dat ze nodig hebben. Schoolbesturen organiseren dit met elkaar in regionale samenwerkingsverbanden en bepalen ook met elkaar hoe de vergoedingen worden besteed (vroeger was dit een leerlinggebonden financiering of ‘het rugzakje’). Concreet houdt dit in dat scholen in het schoolondersteuningsprofiel vastleggen welke ondersteuning zij leerlingen kunnen bieden. 

Samen en dicht bij huis

Het belangrijkste uitgangspunt van passend onderwijs is: ‘Regulier als het kan, speciaal als het moet’. Het streven is dat leerlingen met of zonder ondersteuningsbehoefte naar dezelfde schoollocatie gaan en daarmee samen en dicht bij huis het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben. Als die ondersteuning niet op de eigen school kan worden gegeven, zoekt de school met de ouders en leerlingen naar een andere passende onderwijsplek in de buurt. Dat kan een andere reguliere school zijn of een school voor speciaal onderwijs. 

Basisondersteuning

Scholen moeten in ieder geval basisondersteuning bieden. Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan onder de basisondersteuning valt, krijgt hij extra ondersteuning binnen de school of wordt dit aangevraagd bij het samenwerkingsverband. De invulling van de extra ondersteuning kan dus per school en regio verschillen.

Antwoorden op veelgestelde vragen

De handreiking Helderheid rond passend onderwijs biedt informatie over de wet- en regelgeving en het stelsel van passend onderwijs, beantwoordt veelgestelde vragen en verwijst leraren naar de juiste plek voor hulp en advies.

Een voorbeeldvraag en antwoord uit de handreiking: hoeveel leerlingen met extra ondersteuning mogen er maximaal in een klas zitten?

Het antwoord: er zijn geen wettelijke voorschriften voor het aantal leerlingen met extra ondersteuning per klas. De school bepaalt zelf welke zorg in een groep mogelijk en verantwoord is. Zij overlegt met ouders, bestuur en samenwerkingsverband als zij de extra ondersteuning aan een leerling in een groep niet kan bieden en zoekt vanuit haar zorgplicht naar oplossingen.

Handreiking Helderheid rond passend onderwijs

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.