praktijk
po
so

Passend arrangeren: regulier en speciaal basisonderwijs werken samen aan maatwerk

De Talentencampus Venlo biedt een breed spectrum aan onderwijs: basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Door intensief samen te werken kan maatwerk aan leerlingen worden aangeboden: een leerling die zijn stamgroep in het basisonderwijs heeft, kan voor een bepaald vak onderwijs krijgen in speciaal of speciaal basisonderwijs én omgekeerd.

 • Embedcode

Elke leerling heeft een stamgroep, dat kan binnen het regulier, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs (cluster scholen) zijn. Binnen deze groep heeft elke leerling zijn eigen leerlijn. Timo, een leerling in groep 5 van het regulier onderwijs, krijgt maatwerk aangeboden voor rekenen. Anders gezegd: hij volgt een passend arrangement.

In overleg met ouders, leraar basisonderwijs en leraar speciaal basisonderwijs is passend arrangeren ontwikkeld. Timo’s stamgroep is in het regulier onderwijs, maar elke dag volgt hij de rekenles, instructie en verwerking, in een sbo-groep. Na afloop van de rekenles in de sbo-groep neemt hij zijn werkboekjes mee terug naar de reguliere klas en werkt vervolgens tijdens het zelfstandig werken aan zijn eigen taken voor rekenen. Zo ziet de leraar van het basisonderwijs waar Timo mee bezig is en hoe dit verloopt. Ieder half jaar evalueert de leraar van de stamgroep samen met de intern begeleider de vorderingen van zo’n leerling en bekijkt of de leerling weer verder kan met het rekenprogramma in de reguliere setting.

Hoe werkt passend arrangeren?

Het passend arrangeren bestaat bij Talentencampus Venlo uit een aantal stappen:

 1. De leraar meldt de leerling aan voor passend arrangeren bij de intern begeleider.
 2. De aanvraag voor een passend arrangement voor het speciaal basisonderwijs wordt voorbereid door de leraar en ondersteund door de intern begeleider.
 3. De intern begeleider van basisonderwijs en de intern begeleider van sbo bekijken samen de aanvraag op mogelijkheden voor uitvoering.
 4. De leraar van de stamgroep van de leerling wordt erbij betrokken.
 5. De intern begeleider en leraar van bao gaan in gesprek met de ouders.
 6. De leraar gaat vervolgens in gesprek met de leerling over de aanpak.
 7. De leerling start in het sbo.
 8. De leraar van sbo heeft overleg met de eigen intern begeleider van het sbo.
 9. De leraar evalueert na zes weken het passend arrangeren.
 10. De leraar geeft een terugkoppeling aan de ouders.
 11. Dan is er een leerlingbespreking met alle betrokkenen.
 12. En tot slot vindt er een evaluatie plaats met de ouders en de leerling om te kijken of het arrangement wordt voortgezet of dat de leerling weer op niveau zit.

Wat zijn de voordelen van passend arrangeren?

 • De leerling blijft deel uitmaken van zijn stamgroep.
 • De leerling zit in een kleine groep van leerlingen met dezelfde ondersteuningsbehoefte, zodat er ruimte is om het tempo los te laten, extra uitleg te kunnen geven en de leerling extra te kunnen laten oefenen.
 • De leerling werkt meer stap voor stap.
 • De leerling krijgt meer begeleiding van de leraar.

Ervaringen met passend arrangeren

De vader van Timo vertelt dat zijn zoon vrolijker en meer ontspannen is sinds hij het maatwerkprogramma volgt. Hij vindt dat hij als ouder goed op de hoogte is door de diverse overlegmomenten. Timo zegt dat hij het heel fijn vindt om in een kleine groep extra uitleg te krijgen.

De leraren hebben ervaren dat het plezierig is om gebruik te maken van elkaars expertise en leerlingen de beste ondersteuning te bieden door goed samen te werken.

Andere initiatieven

Op leraar24.nl vind je ook een artikel over integratie in het primair onderwijs op de Hasselbraam in Deurne.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Differentiatie


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.