Leraar24 logo
Klassenvergadering groep 8 goed voor sociale vorming
praktijk
po

Klassenvergadering groep 8 goed voor sociale vorming

Op de samenwerkingsschool It Werflân in Rottevalle vergaderen leerlingen van groep 8 wekelijks over actuele zaken, zoals over groepsactiviteiten of de aanschaf van nieuwe boeken. In deze zogeheten klassenvergadering nemen leerlingen gezamenlijk, volgens een vast format, besluiten en zoeken ze zelf naar oplossingen als er een probleem is. Het draagt bij aan hun sociale vorming en burgerschap.

 • Embedcode

Alle leerlingen van groep 8 van de school It Werflân praten tijdens de wekelijkse klassenvergadering mee over actuele zaken die spelen. Zij leren met elkaar om te gaan in een vergadersetting, maar ook om besluiten te nemen over zaken in hun belevingswereld. Dit gebeurt op democratische wijze, zodat ze ervaren dat overleg nodig is voor een besluit. Bij het stemmen over een bepaald onderwerp gebruiken de leerlingen een blokje met groen, rood of een vraagteken. Als een leerling het vraagteken neerlegt, krijgt hij de beurt van de voorzitter en kan hij nog extra inbreng aandragen over het onderwerp.

Hoe ziet een wekelijkse klassenvergadering eruit?

 • De vergadering vindt plaats op een vast tijdstip en met een vaste duur
 • Er zijn drie, per week wisselende rollen: de rol van voorzitter, van notulist en van tijdbewaker
 • Aan de hand van een agenda legt de notulist de actiepunten en besluiten vast in een actielijst
 • Iedere leerling kan tips en tops voor de agenda inbrengen, bijvoorbeeld tijdens de rondvraag of met briefjes in een onderwerpenbus
 • Aan het einde van de klassenvergadering is er een evaluatie: de leraar stelt daarbij vragen zoals wat ging goed en wat kan beter?

Klassenvergadering als sociale vorming

Tijdens een inspectiebezoek in 2015 was één van de aandachtspunten sociale vorming. Samenwerkingsschool It Werflân vindt de klassenvergadering een goede werkvorm hiervoor, voor het oefenen van burgerschap, sociale integratie en leren omgaan met inspraak. Bovendien draagt het bij aan de ontwikkeling van een democratische en open schoolcultuur. De klassenvergadering is een instrument dat de leraar de leerlingen meegeeft als bagage voor later, in de maatschappij. Ze leren dat je alleen iets kunt bereiken als je samen overlegt en dat je door te luisteren naar elkaar tot een gezamenlijk besluit kunt komen. De leerlingen worden door de klassenvergadering eigenaar van de verschillende onderwerpen; hun mening telt mee. Daarnaast stimuleert het hun taalontwikkeling en leren ze omgaan met weerstand.

Rol van de leraar bij klassenvergadering

De leraar is tijdens de klassenvergadering zowel deelnemer als begeleider. Bovendien heeft hij invloed, kennis en de noodzakelijke informatie over de schoolafspraken en actuele ontwikkelingen.

De rol van begeleider is belangrijk, want het proces en de structuur van de klassenvergaderingen hebben soms sturing nodig. Vooral als het gaat om de vaardigheden luisteren, spreken, notuleren en leidinggeven. Tijdens de eerste klassenvergaderingen van het cursusjaar ligt de nadruk op de ontwikkeling van deze vaardigheden:

 • Hoe ben je een goede luisteraar?
 • Hoe stel je controlevragen?
 • Hoe kun je iets samenvatten?
 • Hoe geef je uitdrukking aan je mening?
 • Hoe noteer je kort en bondig een afspraak?
 • Hoe laat je iedereen goed luisteren?

Tijdens de vergaderingen is het doel om de leerlingen zo lang mogelijk zelfstandig te laten vergaderen zonder interventie van de leraar. In de praktijk blijkt dat de leerlingen goed letten op de non-verbale communicatie van de leraar. De deelnemers met een specifieke taak, zoals voorzitter, notulist en tijdbewaker, ontvangen graag positieve signalen van de leraar. Deze feedback is belangrijk en geeft de leerlingen zelfvertrouwen.

Meer lezen over klassenvergaderingen of burgerschap?

Thema

Pedagogiek

Onderwerpen

Sociale veiligheid

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen