praktijk
po

Klassenvergadering in groep 8 goed voor sociale vorming

Op de samenwerkingsschool It Werflân in Rottevalle vergaderen de leerlingen van groep 8 wekelijks over actuele zaken, zoals over groepsactiviteiten of de aanschaf van nieuwe boeken. Via deze zogeheten klassenvergadering nemen leerlingen gezamenlijk volgens een vast format besluiten en zoeken leerlingen zelf naar oplossingen als er een probleem is.

 • Embedcode

Alle leerlingen van groep 8 van de school It Werflân praten tijdens de wekelijkse klassenvergadering mee over actuele zaken die spelen. Zij leren met elkaar om te gaan in een vergadersetting, maar ook om besluiten te nemen over zaken in hun belevingswereld. Dit gebeurt op democratische wijze, zodat ze ervaren dat overleg nodig is voor een besluit. Bij het stemmen over een bepaald onderwerp gebruiken de leerlingen een blokje met groen, rood of een vraagteken. Als een leerling het vraagteken neerlegt, krijgt deze leerling de beurt van de voorzitter en kan hij nog extra inbreng aandragen over het onderwerp.

Hoe ziet een wekelijkse klassenvergadering eruit?

 • De vergadering vindt plaats op een vast tijdstip en met een vaste duur.
 • Er zijn drie speciale rollen: de rol van voorzitter, van notulist en van tijdbewaker. Deze rollen wisselen wekelijks.
 • Aan de hand van een agenda legt de notulist de actiepunten en besluiten vast in een actielijst.
 • Iedere leerling heeft inbreng door het geven van tips en tops voor de agenda. Dit kan door briefjes die leerlingen in een onderwerpenbus doen of via de rondvraag.
 • Aan het einde van de klassenvergadering evalueren de leerlingen de vergadering. De leraar stelt enkele vragen aan de groep over het verloop van de vergadering. Wat ging goed en wat kan beter voor een goede vergadering?

Waarom wekelijkse klassenvergaderingen?

Tijdens een inspectiebezoek in 2015 was één van de aandachtspunten sociale vorming. Samenwerkingsschool It Werflân vindt de klassenvergadering een goede werkvorm hiervoor, voor het oefenen van burgerschap, sociale integratie en leren omgaan met inspraak. Bovendien draagt het bij aan de ontwikkeling van een democratische en open schoolcultuur. De klassenvergadering is een instrument dat de leraar de leerlingen meegeeft als bagage voor in de maatschappij. Ze leren dat je alleen iets kunt bereiken als je samen overlegt en door te luisteren naar elkaar om gezamenlijk tot een besluit te komen. De leerlingen worden met het invoeren van de klassenvergadering eigenaar van de verschillende onderwerpen. Hun mening telt mee.

De doelstellingen van de wekelijkse klassenvergadering zijn:

 • De taalontwikkeling van leerlingen stimuleren.
 • De leerlingen leren goed naar elkaar te luisteren.
 • De leerlingen leren geduld te hebben.
 • De leerlingen komen weerstanden tegen en leren hiermee omgaan.

Rol van de leraar tijdens de wekelijkse klassenvergaderingen

De leraar is tijdens de klassenvergadering deelnemer en begeleider. Deelnemer, want ook de leraar maakt deel uit van de groep. Bovendien heeft hij invloed, kennis en de noodzakelijke informatie over de schoolafspraken en actuele ontwikkelingen.

Begeleider, want het proces en de structuur van de klassenvergaderingen hebben soms sturing nodig. Vooral als het gaat om de vaardigheden luisteren, spreken, notuleren en leidinggeven. Tijdens de eerste klassenvergaderingen van het cursusjaar ligt de nadruk op de ontwikkeling van deze vaardigheden:

 • Hoe ben je een goede luisteraar?
 • Hoe stel je controlevragen?
 • Hoe kun je iets samenvatten?
 • Hoe geef je uitdrukking aan je mening?
 • Hoe noteer je kort en bondig een afspraak?
 • Hoe laat je iedereen goed luisteren?

Tijdens de vergaderingen is het doel om de leerlingen zo lang mogelijk zelfstandig te laten vergaderen zonder interventie van de leraar. In de praktijk blijkt dat de leerlingen goed letten op de non-verbale communicatie van de leraar. De deelnemers met een specifieke taak, zoals voorzitter, notulist en tijdbewaker, ontvangen graag positieve signalen van de leraar. Deze feedback is belangrijk en geeft de leerlingen zelfvertrouwen.

Thema

Pedagogiek

Onderwerpen

Sociale veiligheid


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.