onderzoek
po

Kwaliteitstandaard en kerndoelen vvto

Het aantal scholen dat vvto (vroeg vreemdetalenonderwijs) aanbiedt maakt een groei door. Er is echter geen goede doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs op het gebied van vvto en er zijn nog geen criteria voor de onderwijskwaliteit. Door de verschillende instroomniveaus van leerlingen is het moeilijk om een vervolg te geven aan vvto. Dit project is erop gericht om kerndoelen te formuleren voor vvto waarvan het onderwijsprogramma kan worden afgeleid. Daarnaast was het doel om een kwaliteitsstandaard met indicatoren te ontwikkelen.

Wat weten we?

Het aantal scholen dat vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) aanbiedt, maakt een enorme groei door (www.europeesplatform.nl). Het merendeel van de scholen biedt Engels aan (circa 90%), maar er zijn ook scholen die kiezen voor Frans, Duits, of Spaans. Iedere school heeft de vrijheid om vvto op zijn eigen manier voor te geven. Dit levert variatie op in onder andere:

  • de groep waarmee men start
  • het aantal uren Engels per week
  • de deskundigheid van de leerkracht
  • de inhoud en kwaliteit van het lesprogramma

Door deze variatie ontstaat enerzijds een grote diversiteit in de kwaliteit van het vvto-onderwijs en anderzijds een groot verschil in de mate van beheersing van de Engelse taal bij leerlingen die het primair onderwijs verlaten. Dit laatste maakt het moeilijk om een doorlopende leerlijn van het po naar het vo te bewerkstelligen. Om meer grip te krijgen op de onderwijskwaliteit van het vvto is er behoefte aan een kwaliteitstandaard. Er zijn wel criteria geformuleerd (onder andere Europees Platform; EarlyBird), maar die zijn algemeen van aard en weinig geoperationaliseerd. Ze bieden de diverse stakeholders (schoolbesturen, directeuren, ouders, enzovoort) onvoldoende informatie voor beleid/besluitvorming. Het is daarnaast niet duidelijk welk (eind)niveau Engels leerlingen hebben die vvto hebben gevolgd. Ook is er geen richtlijn voor wat haalbaar is voor leerlingen met vmbo-, havo- of vwo-uitstroomniveau. Door de verschillende instroomniveaus van leerlingen in het voortgezet onderwijs is het moeilijk om een logisch vervolg te geven aan vvto. Het formuleren van kerndoelen met betrekking tot vvto is noodzakelijk voor het formuleren van een eenduidig en logisch onderwijsprogramma.

Dat betekent voor de praktijk

Onderzoeksvragen

Deelproject 1

  • Welke factoren zijn van invloed op de kwaliteit van het vvto Engels en aan welke eisen moeten deze minimaal voldoen om kwalitatief hoogwaardig vvto te bieden?
  • Welke elementen moet een kwaliteitsstandaard vvto bevatten en op welke wijze kunnen deze elementen worden geoperationaliseerd?

Deelproject 2

  • Wat is een realistisch eindniveau Engels voor leerlingen in groep 8 van de basisschool (met verschillende uitstroomprofielen?
  • Wat is een realistisch tussenniveau Engels voor leerlingen in groep 4 van de basisschool?
  • Welke tussendoelen vvto kunnen op basis van bovenstaande doelen worden vastgesteld?

Handreikingen

Omschrijving projectresultaat en producten

In 2014 is aan staatssecretaris Dekker het ‘Handboek vvto Engels’ aangeboden. Dit handboek is tot stand gekomen naar aanleiding van het onderzoek in dit project. In aanvulling op de kwaliteitsstandaard zijn ook enkele instrumenten ontwikkeld die de audit voor vvto-onderwijs kunnen ondersteunen. Er is bijvoorbeeld een vragenlijst voor leraren en een observatielijst voor tijdens de audit. De kwaliteitsstandaard bevat nu 10 factoren die de kwaliteit van vvto-onderwijs kunnen bepalen. Meer informatie staat in het onderzoeksrapport.

Concrete opbrengsten

De projectleider is tevreden over de voortgang van het project. Het project heeft een positieve rol gespeeld in de relatie tussen leerlingen en leerstof (niveaubepaling), tussen leraar en didactiek (kijkwijzer en eindtermen) en directeur en beleid (invoeren van Vroegtijdig Engels en auditen van kwaliteit). Er is een duidelijk gedeeld inzicht in het onderwijskundig belang van onderzoek naar vvto en het feit dat er al een hecht netwerk is van scholen die met Early Bird werken. De medewerking van de scholen en de professionals was groot. Verdere implementatie van vvto is sterk afhankelijk van de middelen bij schoolbesturen en van het beleid dat de overheid voert. Op korte termijn verwacht de organisatie dat er meer middelen vrijkomen. Het onderzoek naar eindtermen krijgt een vervolg in nadere analyse van de deelaspecten.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Vreemde talen

Beschrijving
Inhoud en werkwijze bij de visitatie voor erkenning als EarlyBird-school.
Auteur(s)
EarlyBird
Jaar
2010


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.